sourze.se

Omstrukturera arbetet och fokusera på det viktiga

Lyckas vi gemensamt bygga upp ett framtida samhälle med försumbara kostnader för mat, tak och annat, så kommer alla att ha massor av tid och ork över, för att uppleva viktiga saker tillsammans med andra människor.

Med optimala system, strukturer och logistik, så finns det sannolikt nästan alltid möjligheter att göra sig oberoende av att direkt eller indirekt behöva betala dyrt för rutinartat och reproducerbart mänskligt arbete. Verksamheter som är ineffektiva på grund av rigida infrasystem, medför i sin tur onödiga ränteutgifter, skatter, avgifter, vinstutdelningar och inte minst onödigt slöseri med begränsade resurser.

Onödiga och miljöbelastande verksamheter, sker kanske dessutom ofta med olika sorts politiskt beslutade "subventioner"! Politikerna, massmedierna, ekonomerna med flera tycks mycket hellre satsa på nya verksamheter och uppfinningar som ger löfte om ökad sysselsättning, än strukturomvandlingar och sociotekniska system som maximerar den tekniska effektiviteten.

Kostnaderna blir förstås mycket, mycket lägre, om rutinmässigt och reproducerbart arbete autonomt utförs av receptstyrd dator – och maskinkraft. Via nätet dygnet runt, kan då de beställande "prosumenterna" själva – eller deras utvalda ombud – deponera betalningen, initiera recepten och processerna, samt adressera och övervaka de helt receptstyrda produktions- och distributionssystemen.

Om och när fler människor gemensamt och målmedvetet deltar för att bygga upp kvalitetssäkrade och sociotekniskt kretsloppsbaserade recirkulationssystem, så blir sannolikt fler och fler ekonomiskt immuna mot finansmarknadens bevisligen ohållbara riskkapital. Samtidigt blir rimligtvis fler och fler oberoende av räntelån, konjunktursvängningar och oberoende av det rikspolitiska etablissemangets nyckfulla beslut om oerhört resurskrävande välfärdssystem, höger-/vänsterpolitik och sysselsättningssyndrom.

Internet och nätstrukturen möjliggör och motiverar förändring, utveckling, uppdatering och optimering av samhällets övriga infrasystem. De nya sociala nätverken möjliggör och motiverar en allomfattande successiv socioteknisk strukturomvandling av metoderna och logistiken för att avsevärt mer direkt byta tjänster och saker med varandra.

Alla de reproducerbara momenten av de traditionella mänskliga arbetsinsatserna från "jord till bord" och från "skog och grus till hus" bör – via nätstrukturen – successivt övertas av receptstyrd dator – och maskinkraft.

De ständigt ökande möjligheterna till olika sorts kontakter via nätet, gör att fler och fler onödiggjorda traditionella företags-, offentlighets- och myndighetsfunktioner steg för steg bör fasas ut och/eller digitaliseras så att driftskostnaderna blir försumbara. För att så snart som möjligt minska levnadskostnaderna så bör utfasningen ske så snabbt som möjligt. När och om onödiga fysiska aktiviteter elimineras, så minskar förstås även energibehoven, klimatförändringarna, skövlingen av naturresurserna och varje människas ekologiska fotavtryck och försörjningsomland!

Vinsten med reducering och eliminering av onödiga mellanled kan knappast överskattas. Ett belysande exempel på detta är försörjningen med vatten och avlopp inom städer och tätorter. Vatten direkt från badrums- eller kökskranen kostar mindre än ett öre/litern! Samma sorts vatten som användaren själv hämtar på returflaska från butikshyllan kostar ca 1 000 gånger mer! De extra mellanleden med att kanske varje dag om och om igen utföra flertalet onödiga mänskliga arbetsmoment från råvaruproducenten till butikshyllan och alla enskilda betalningar via kassapersonalen, kostar alltså tusen gånger mer!

Visserligen har det i detta fall tagit bortåt tusen år av utvecklingsarbete för att reducera kostnaderna så här mycket. Men det visar ju ändå vilka framtida möjligheter som rimligtvis faktiskt bör finnas för alla människor, att alltid ha tillgänglighet till alla önskade saker, på önskad plats vid varje önskad tidpunkt, till nära nog försumbara kostnader!

Allt talar alltså för att kostnaderna för maten, bostäderna och allt annat, successivt bör kunna reduceras till nära nog försumbarhet med tiden! Våra privata tjänsteutbyten bör samtidigt med totaloptimerade system mer och mer kunna ske utan onödiga mellanled, skatter, avgifter, räntekostnader och miljöbelastningar.

Vad är det då för nya sorts tjänster som vi sinsemellan bör byta med varandra? När och om de basala levnadskostnaderna blir så pass försumbara, att alla har massor med tid, ork och pengar över för helt andra och valfria aktiviteter, vad är det då som de allra flesta människor egentligen vill sysselsätta sig med? När de basala utgifterna blir mer och mer försumbara, så är det förstås helt avgörande att nya ekologiskt hållbara marknadsutbud och verksamheter blir tillräckligt omfattande och attraktiva, så att betalningsviljan och medianinkomsterna inte samtidigt minskar.

Gissningsvis så är det då olika kombinationer och mixningar av aktiva och stimulerande upplevelsetjänster, som de flesta är beredda att betala för. Olika människors olika önskemål, är väl sammantaget nära nog obegränsade. Men det går ju sedan länge att laga till massor av olika sorts maträtter med ett relativt fåtal olika sorts ingredienser. Rimligen bör då samma förutsättningar finnas för en nära nog obegränsad mängd av kreativa och attraktiva upplevelserecept.

De genuint mänskliga behov – som hitintills bara sporadiskt och i mycket begränsad omfattning har marknadsförts som målmedvetna upplevelseutbud – finns bland annat listade på webbsidan tinyurl.com.

Lyckas vi gemensamt bygga upp ett framtida samhälle med försumbara kostnader för mat, tak och annat, så kommer alla att ha massor av tid och ork över, för att tillsammans med andra uppleva ömsesidig delaktighet/engagemang, uppskattning/tillgivenhet, förståelse/begriplighet, avkoppling/vila, kreativitet/skapande, identitet/mening och valfrihet.

Kreativa och passionerade entreprenörer, coacher och aktörer på en myllrande mångfald av olika marknadsarenor, bör på olika sätt kunna erbjuda alla betalningsvilliga konsumenter stimulerande och attraherande upplevelser. Ju fler som är villiga att tillsammans med likasinnade betala generöst för olika sorts upplevelser, ju större skillnad blir det ju mellan medianinkomster och de basala utgifterna för de fysiska behoven, beskyddet och tryggheten.

När och om den framtida marknadsarenan helt domineras av genuint valfria och hälsobringande tjänste- och upplevelseverksamheter, där var och en kan ta för sig efter önskemål och intresse, så krävs det förstås att även alla skatter och avgifter på arbete och all moms på konsumtion blir helt försumbara.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 09 okt 2009 11:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: