sourze.se

SD:s budget 20 miljarder back endast på kriminalvården

"Sammanfattningsvis går SD back 20 miljarder med sin kriminalvårdspolitik och budget och man skulle bygga fast oss i ett system som skulle bli allt mer kostnadskrävande vartefter åren går. Det vore intressant att se varifrån dessa pengar skall tas."

Jag har påbörjat en liten granskning av SD:s budget och inleder med mitt favoritområde – rättspolitiken, eller som rubriken är i SD:s skuggbudget, "En skärpt, mer human och mer rättvis kriminalpolitik".

Inom detta område har SD ett antal förslag, bland annat följande:

"För att skydda samhället mot återfallsförbrytare och grova brottslingar vill Sverigedemokraterna införa en kraftig straffskärpning, bland annat genom införandet av verkliga livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning, obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna ger återfalls- och serieförbrytare mängdrabatter på brott.

För att möta det ökade trycket på landets kriminalvårdsanstalter utökas anslagen med 731 miljoner för år 2010, 1 112 miljoner för år 2011 samt 2 256 miljoner år 2012."


Totalt har man alltså anslagit 4,1 miljarder för detta ändamål under den kommande treårsperioden och det går inte att med säkerhet säga om detta är tillräckligt eller inte. Däremot går det att med säkerhet säga att detta kommer att bli ofantligt dyrt på sikt. Låt mig ge några exempel på kostnader som kommer att skena.

Vi startar med det värsta och grövsta brottet – mord. Vi i Sverige har under många år haft cirka 100 mord per år. Jag utgår från att det i första hand är dessa bevisat farliga brottslingar som ska ge livstidsstraff och begränsar mig i beräkningarna nedan i enlighet med det, även om SD:s skrivning indikerar att livstid kan komma att utdömas även för andra grova brott.

Då har vi 100 livstidsdömda mördare per år att ta hand om på livstid framöver och i mitt räkneexempel som snart följer så utgår vi från att genomsnittsåldern på dessa då de döms är 30 år och att den förväntade medellivslängden är 80 år. Det innebär följaktligen 5 000 utdömda fängelseår/år i praktiken. På 10 år har vi samlat ihop 1 000 livstidsdömda som tillsammans ska avtjäna 50 000 år i fängelse.

Detta är som var och en förstår inte gratis. Det innebär också ett akut behov av nya fängelser och eftersom det är denna kategori vi talar om så får det till följd att de fängelser som byggs måste ha en säkerhetsnivå som är på topp. 1 000 livstidsdömda innebär en byggnation enbart för dessa som motsvarar fyra stycken Kumlaanstalter i storlek och säkerhet.

Nästa fråga blir vad en sådan nybyggnation skulle kosta och för att få ett jämförelsetal så har jag pratat med Kriminalvården och därifrån fått beskedet att det man har att jämföra med är kostnaden för de nya säkerhetsavdelningar som byggts som anstalter inne i anstalterna Kumla, Hall och Saltvik i Härnösand.

Skillnaden mot att bygga helt nytt är att dessa anstalter i anstalten redan från sin start har det så kallade "skalskydd" som säkerheten kräver. Det innebär yttermurar, staket och annat som är avsett att hindra rymning, men kanske framförallt för att hindar fritagningar utifrån. Sådan byggnation fördyrar naturligtvis.

De siffror jag fick från Kriminalvården avseende kostnaderna för de platser som idag står färdiga fick mig att häpna, men så här ser det ut: Man har byggt 24 platser på respektive anstalt till en totalkostnad av cirka 750 miljoner kronor, eller drygt 10 000 000 kronor per plats. För dessa platser så kommer man framöver att till Specialfastigheter årligen betalar 75 000 000 kronor i hyra, eller lite drygt en miljon per intagen. Utslaget över vårddygn så blir totalkostnaden cirka 4 500 kronor per dygn och intagen, vilket när man summerar det hela blir drygt 1 600 000 kronor per intagen och år.

Så låt oss nu gå tillbaka till vår nya kontingent med intagna och utifrån de siffror som framkommit räkna på vad dessa kommer att kosta. 1 000 platser som vardera kostar 10 000 000 kronor att bygga blir en investering om 10 miljarder för staten. Därtill ska läggas en vårdkostnad om 1000 x 1,6 miljoner 16 miljarder till alltså totalt 26 miljarder, enbart för livstidsdömda. Eller annorlunda uttryckt: 1,6 miljarder per år med investeringskostnaden oräknad.

Sätter man in 1,6 miljarder per år gånger tre år i SD:s budgetförslag så går det 4,8 miljarder till Kriminalvården för detta.

SD har för kriminalvården givit tilläggsanslag på lite drygt 4 miljarder, vilket innebär att vi redan här ligger 700 miljoner back. Problemet för SD är att detta alls inte är det enda de vill göra utan här finns straffskärpningar över hela linjen föreslagna tillsammans med en effektivare polis och rättsväsende för övrigt.

Effektivare polis och rättsväsende innebär enkelt uttryck fler fångar. Kombinera detta med hårdare straff så ser vi hur behovet av platser ökar dramatiskt även på den mindre säkra delen av Kriminalvården, anstalter i säkerhetsklass C-E.

Redan idag och utan förändringar i straffskalorna, så har Kriminalvården prognostiserat ett underskott på platser år 2013 på cirka 1 200 platser. Låt oss anta att byggnationerna för att bygga bort den bristen kommer att kosta hälften så mycket som för säkerhetsanstalterna så har vi ändå en ytterligare produktionskostnad enbart för dessa på cirka 6 miljarder.

Det finns inget riktigt bra sätt att räkna på SD:s siffror eftersom de är så opreciserade men som utgångspunkt för ett resonemang i frågan kan vi ta de siffror som kriminalvården själva fått fram. En förlängning av den genomsnittliga strafftiden med två veckor innebär ett omedelbart behov av ytterligare 200 nya platser. En ettårig ökning av strafftiden i genomsnitt betyder 26 x 200 platser 5 200 platser eller motsvarande att vi fördubblar vår fängelsekapacitet.

Vi närmast dubblar den totala kostnaden och den var förra året 8 miljarder så ytterligare 8 miljarder per år under åren 2010-12 där SD redan låg 700 miljoner minus innebär att underskottet i deras budget nu ökat till cirka 20,5 miljarder för mandatperioden.

Detta är alltså i starten för SD:s politik och kostnaderna kommer efterhand att öka och öka allt mer. Det vore intressant att se varifrån dessa pengar skall tas.

Sammanfattningsvis går SD back 20 miljarder med sin kriminalvårdspolitik och budget och man skulle bygga fast oss i ett nytt system som successivt skulle komma att bli allt mer kostnadskrävande vartefter åren går. Det är ingen bra politik och det är absolut ingen politik för framtiden!

Jag ska avslutningsvis förtydliga att mina siffror inte gör anspråk på att vara korrekta i detalj. Däremot så anser jag att de olika exemplen entydigt slår fast att SD:s politik leder till gigantiska kostnader i framtiden.


Om författaren

Författare:
Michael Gajditza

Om artikeln

Publicerad: 12 jun 2010 12:52

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: