sourze.se
Artikelbild

Svensk myndighet ignorerar nya rön om cancer

EUs troligen bäst informerade forskare om hälsorisker med mobiltelefoner talar om risk för signifikant ökning av cancer medan den svenska telekombranschen och Vetenskapsrådet menar att forskningen inte visar på några dramatiska förändringar.

Vetenskapsrådet som har ett "nationellt ansvar att stödja och utveckla svensk grundforskning inom hela det vetenskapliga fältet" och som är "rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor", presenterade den 1 november förra året en studie om forskningen i Sverige vad gäller hälsorisker med elektromagnetiska fält från t ex mobiltelefoner. Förre partiledaren för Folkpartiet Bengt Westerberg är ordförande i rådet. I inledningen av studien sammanfattas det internationella forskningsläget på området så här:

"De internationella forskningsöversikterna som publiceras fortlöpande, visar inte på några dramatiska förändringar över tiden. Forskningen kan istället karaktäriseras som en kunskapsuppbyggnad utan stora språng. Det finns inte något specifikt delområde där en kortvarig och koncentrerad satsning kan förväntas ge resultat som på ett avgörande sätt skulle påverka den totala bedömningen av hälsoeffekterna."

I den ansedda amerikanska tidskriften Nature publicerades den 21 december 2004 en artikel med rubriken "Mobiltelefonstrålning skadar laboratorie-DNA". Artikeln handlar om de allra senaste rönen på området vilka är resultaten av den EU-finansierade sk REFLEX-studien som genomförts under fyra år av 12 forskarlag i 7 olika länder i Europa. Ledaren för studien, professor Franz Adlkofer från Verum foundation i Munchen, citeras i artikeln och säger bland annat att "vi har hittat en mekanism som kan förorska kronisk sjukdom" och att "det är ingen tvekan om att strålning från mobiltelefoner orsakar skador på DNA under vissa omständigheter"

Professor Franz Adlkofer, alltså, Europas och kanske världens just nu bäst informerade person på området, skriver även i Sourze den 21 mars i år att "Nya forskningsrön, som bekräftar uppfattningen att radiofrekvent electromagentisk strålning RF-EMF kan vara en hälsorisk för människor, får verkligen inte den uppmärksamhet de borde av representanter för industrin och för det politiska livet." Adlkofer beskriver vidare i artikeln hur 50 års forskning utan resulat inför REFLEX-studien fått representanter för industrin att dra slutsaten att det är dags att ge upp forskningen. Adlkofer fortsätter: "Men resultatet vi fick vid användande av den idag allra modernaste molekylär-biologiska och toxikologiska metoden, tvingade oss att ändra ståndpunkt. Vi blev tvungna att inse att elektromagnetisk strålning förändrar funktionen hos en rad gener och utöver det skapar diverse former av genotoxiska förändringar i flera isolerade mänskliga celltyper." och ".../... skulle farhågorna visa sig vara sanna kommer vårt samhälle utan tvekan att konfronteras med ett enormt problem." Adlkofer menar att ny forskning nu måste till eftersom det finns "risk att epedemiologiska studier, dvs den enda tilförlitliga metoden för att göra en korrekt riskbedömning, om, säg, 10-20 år, kommer visa på en signifikant ökning av kroniska sjukdomar, såsom cancer i huvudet eller neurodegenerativa sjukdomar."

Sourze bad Professor Franz Adlkofer recensera Vetenskapsrådets sammanfattning ovan och han skriver "uttalandet är helt klart i linje med den förhärskande uppfattningen hos forskare som arbetar på det här området. Men var och en som vet hur man har kommit fram till den förhärskande uppfattningen har problem med att tro på den. Även om vi idag inte vet med säkerhet huruvida elektromagnetisk strålning utgör en hälsorisk för människor vore lite mer försiktighet än vad som uttycks här, berättigad, i alla fall såvitt jag förstår."

Sourze bad professor Adlkofer beskriva hur man alltså, enligt honom, har kommit fram till den förhärskande uppfattningen. Adlkofer skriver att den är "så klart, skapad av industrin, av alla de forskare som arbetar på basis av pengar från industrin och i politiska institutioner som är vana vid att basera sina beslut snarare på mängden av vetenskapliga publikationer än på dess kvalitet. Då industrisponsrad forskning verkar vara ganska väl koordinerad, är den lilla procentandelen av oberoende forskningsaktiviteter splittrad och, om nödvändigt, lätt neutraliserade av enade krafter. Såsom andra, som kommer fram till resultat som inte är i linje med huvudfåran, konfronteras även vi med misstroende och nedbrytande kritik, men vi känner oss tillräckligt starka att se till så att våra resultat till slut kommer att få det erkännande från vetenskapsvärlden som de förtjänar.

Sourze har även tidigare ombett representanter för Ericsson och för branschföreningen "MobilTeleBranschen", som har uppdraget av hela sveriges telekomindustri att uttala sig i sådana här frågor, att kommentera uppgifterna om nya allvarliga forskningsrön. Ericssons informationsdirektör Peter Olofsson säger "Den samlade vetenskapen ger inte stöd för att radiovågor ger upphov till hälsopåverkan då gällande gränsvärden tillämpas." och MobilTeleBranschens talesman Mats Holme säger till Sourze att "Den nya rönen som Professor Franz Adlkofer hänvisar till är resultaten från ett stort forskningsprojektet som är finansierat av EU, REFLEX-studien, där forskarna i sin sammanfattning av resultaten från de olika studierna tydligt påpekar att deras resultat för cellkulturer inte kan användas för att dra slutsatser om eventuella hälsoeffekter för människa."

Två av forskarna som, såsom representanter för två olika forskarlag, har deltagit i Vetenskapsrådets studie har kommenterat problematiken med de olika uppfattningarna om forskningsläget. Docent Olle Johansson vid Karolinska instiutet i Stockholm skriver i sin artikel på Sourze den 17 mars med rubriken "Strålningsrisker från mobiltelefoni mörkläggs": "Vad händer då i Sverige? Vad gör våra myndigheter? Till exempel SSI Statens Strålskyddsinstitut hävdar att mobiltelefoner är ofarliga eftersom de ligger under de rekommendationsnivåer som industrin själva varit med och tagit fram. Detta är en naiv inställning, lika naiv som ett barn som plockar upp en giftig orm och kallar den söt och snäll". Adjungerade professor i onkologi Lennart Hardell vid Örebro läns landsting säger om Vetenskapsrådets sammanfattning: "Nej - jag håller inte med om detta. Som nästa projekt är min målsättning att göra en kritisk granskning av deras skrift. Häpnadsväckande är att de fick 1 miljon till detta!"


Om författaren

Författare:
Redaktionen Sourze

Om artikeln

Publicerad: 30 mar 2005 16:32

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: