sourze.se
Artikelbild

Cancer av mobil fullt möjlig risk

Nya forskningsrön, som bekräftar uppfattningen att radiofrekvent electromagentisk strålning RF-EMF kan vara en hälsorisk för människor, får verkligen inte den uppmärksamhet de borde av representanter för industrin och för det politiska livet.

Fritt översatt från engelska av Sourzes redaktion

Detta gäller även resultaten av den sk REFLEX-studien, vilka först ignorerades under ett antal år för att sedan kritiseras med dåliga argument. Främst beroende på tidigare dålig kvalitet på forskningen på det här området, är det fortfarande lätt att hävda att 50 års forskning inte kan bevisa att det verkligen existerar ett samband mellan exponering för electromagnetisk strålning och negativa hälsoförändringar. Vissa representanter för industrin har därför dragit slutsatsen att det är dags att ge upp forskningen om detta för att istället möjliggöra för oss att studera viktigare hälsorisker.

I linje med den uppfattningen baserades det sk REFLEX projektet också på hypotesen att elektromageniskt strålning inte kan generera allvarliga biologiska förändringar på molekylär- eller cellnivå, vilket anses spela roll för utvecklandet av kroniska sjukdomar. Men resultatet vi fick vid användande av den idag allra modernaste molekylär-biologiska och toxikologiska metoden, tvingade oss att ändra ståndpunkt. Vi blev tvungna att inse att elektromagnetisk strålning förändrar funktionen hos en rad gener och utöver det skapar diverse former av genotoxiska förändringar i flera isolerade mänskliga celltyper. Det är klart, vi vet forfarande inte om samma saker inträffar med en hel människa eller djur som utsätts för radiofrekvent elektromagnetisk strålning. Men, skulle farhågorna visa sig vara sanna kommer vårt samhälle utan tvekan att konfronteras med ett enormt problem. Såvitt jag förstår, måste den frågan få ett svar så fort som möjligt och inte skjutas på framtiden, vilket har föreslagits av de som har möjlighet att finansiera forskningen.

Industrins och politikers accepterande av försiktihetspricipen, vilket definitivt är befogat redan idag, skulle inte bara bli nödvändig utan skulle tvingas att ersättas av lagar som effektivt skyddar människors hälsa. Annars finns det risk att epedemiologiska studier, dvs den enda tilförlitliga metoden för att göra en korrekt riskbedömning, om, säg, 10-20 år, kommer visa på en signifikant ökning av kroniska sjukdomar, såsom cancer i huvudet eller neurodegenerativa sjukdomar. Vi är idag, på intet sätt, i ett läge att med säkerhet kunna utesluta en sådan dramatisk utveckling, även om jag personligen inte tror att så kommer bli fallet.

Det är sant Som docent Olle Johansson på Karolinska Institutet skrev i sin artikel på Sourze häromdagen, red anm att vi hade vissa problem med EU-kommissionen efter insändandet av vår slutliga REFLEX-rapport, men de problemen måste ses i ljuset av vad jag skriver ovan och de hela löstes på ett fullt tillfredställande sätt.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 21 mar 2005 15:51

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: