sourze.se

70 000 rädda att bli bortgifta i sommar – vad gör regeringen?

Öppet brev från Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime med frågor till justitieminister Beatrice Ask med anledning av Ungdomsstyrelsens studie "Gift mot sin vilja".

Drygt halva vårterminen 2010 har passerat. Sommarlovet hägrar och ungdomar längtar efter 10 veckors ledighet. Men för många ungdomar är sommarlovet något som väcker helt andra tankar, för dessa är lovet inte välkommet. Varje år åker många ungdomar på en sommarresa med sin familj som för alltid kommer att förändra deras liv. Under vistelsen i familjens ursprungsland tvingas de till att ingå äktenskap med en person som familjen sett ut. Många ungdomar går varje vår i ovisshet och oro över hur de ska hantera det hot som hänger över dem. En oro som får dem att önska att sommarlovet var över redan innan det hunnit börja.

Ungdomsstyrelsen har låtit utredaren Hanna Linell undersöka hur situationen ser ut för ungdomar i Sverige med avseende på tvångsäktenskap. Hon menar att samhället inte tar övergripande ansvar i frågan och att den som inte aktivt söker hjälp inte heller uppmärksammas. Arrangerade äktenskap är kopplade till normer om oskuld och syftar till att styra sexuallivet. Det gäller särskilt för flickor som begränsas i sitt handlingsutrymme medan pojkarna fostras till att kontrollera sina systrar. De könsspecifika förväntningarna påverkar dessa ungdomars hela livssituation, säger Hanna Linell.

Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime arbetar med att informera utsatta flickor och kvinnor med invandrarbakgrund om deras mänskliga rättigheter och möjligheterna till hjälp och stöd för att kunna leva i frihet och självbestämmande i det svenska samhället. Föreningen arbetar även med att förebygga våld mot kvinnor genom att opinionsbildning och rådgivning.

Med anledning av Ungdomsstyrelsens studie har Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime följande konkreta frågor till justitieminister Beatrice Ask:

1. Ungdomsstyrelsen uppskattar att ca 70 000 individer mellan 16-25 år antingen lever under lagstridiga begränsningar vad gäller frågan om äktenskap eller att familjen ställer villkor för val av partner. Av dessa 70 000 uppger cirka 8 500 att de är direkt oroliga över att inte själva få välja om och med vem de ska gifta sig.

Enligt svensk lag har varje individ rätt att själv bestämma om, när och med vem han eller hon ska gifta sig eller skilja sig.

Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime undrar därför:
Vad ska regeringen göra för att se till att dessa 70 000 unga kan utöva det självbestämmande över sina liv som de enlig lagen har rätt till?

2. Fullmaktsäktenskap innebär att äktenskap ingås genom ombud, dvs utan att båda parter behöver vara närvarande. På fråga till Migrationsverkets enheter uppgavs att det förekom att uppehållstillstånd beviljades trots att det fanns uppgifter om att äktenskapet ingåtts under tvång. Under den omfrågade tidsperioden oktober - december 2008 hade 11 av de 12 tillfrågade enheterna ärenden rörande fullmaktsäktenskap. Sammanlagt uppskattades att 81 fullmaktsäktenskap hade förekommit under dessa månader.

Av de uppgifter som publiceras i Ungdomsstyrelsens rapport framkommer att Migrationsverket erkänner fullmaktsäktenskap. Det framkommer också att Migrationsverket ofta får information om att äktenskap som legat till grund för uppehållstillstånd, ingåtts under tvång.

Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime undrar därför:
Menar regeringen verkligen, i ljuset av det hedersförtryck som beskrivs i Ungdomsstyrelsens rapport, att fullmaktsäktenskap ska vara tillåtna i Sverige?

3. Ungdomsstyrelsen har kartlagt olika myndigheters kompetens och handlingsutrymme i relation till frågor som rör arrangerade äktenskap mot den egna viljan. I kartläggningen ingår en granskning av 174 LVU-domar meddelade under 2007. Granskningen visar att 32 av 174 ungdomar som var aktuella för vård enligt LVU var tydligt begränsade i förhållande till äktenskap och partnerval utifrån normer i familjen kring oskuld, sexualitet, skam och heder. Alla var flickor. Av de 109 flickor som var aktuella för att omhändertas av samhället under 2007 på grund av brister i hemförhållande utgjorde de som var begränsade i förhållande till äktenskap och partnerval en tredjedel.

I granskningen synliggörs även en tydlig brist i stödet till syskon och familj. Av de 32 flickor som omhändertagits på grund av hot och våld från familjen har 29 syskon. Endast i en dom framkommer att flickans syskon och föräldrar ska erbjudas någon form av insats från socialtjänsten i samband med omhändertagandet.

För att komma tillrätta med de familjestrukturer som vidmakthåller hot och våld med hänvisning till förställningar och oskuld, sexualitet, skam och heder behöver hela familjen stödjande insatser vid omhändertaganden.

Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime undrar därför:
Hur kan regeringen ge de sociala myndigheterna ett tydligare uppdrag att utforma insatser på ett sätt som dels bättre skyddar utsatta ungdomars syskon, dels hjälper hela familjen att förändra de strukturer som leder till hot och våld?

4. Länsstyrelserna har idag rätt att bevilja dispens för personer under 18 år att ingå äktenskap.

Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills dess man är 18 år fyllda.

Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime undrar därför:
Menar regeringen att det är rimligt att låta barn ingå äktenskap?

Lagstiftaren har angivit 18 år som den gräns då den unga kan anses ha mognad nog att ingå äktenskap. En underårig person som av sin familj begränsas i förhållande till äktenskap och partnerval har på grund av sin ungdom och sin beroendeställning ännu svårare att motsätta sig familjens tvång än en äldre person.

Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime undrar därför:
Hur kan regeringen, i ljuset av det bristande självbestämmande i äktenskapsfrågan som framkommer gäller för ett så stort antal unga personer i Sverige, garantera att dispensmöjligheten inte utnyttjas mot de ungas vilja? Och om det inte är möjligt att garantera, varför avskaffar inte regeringen dispensmöjligheten?

Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime ser med tillförsikt fram emot justitieministerns svar på dessa frågor som är av sådan avgörande betydelse för så många ungdomars framtid.


Om författaren

Författare:
Sara Mohammad

Om artikeln

Publicerad: 14 apr 2010 09:06

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: