sourze.se

Blockerad energi förstör din hälsa

När människor mår dåligt, oavsett om det handlar om fysisk eller psykisk ohälsa, så handlar det ofta om att det har skett en blockering av energiflödet.

Under de senaste 100 åren har det förmodligen skett större förändringar av människans livsvillkor än i hela vår tidigare historia. Vi har sett stora folkomflyttningar från landsbygd till tätort och allt fler har idag stillasittande jobb snarare än fysiska. Vi bombarderas dagligen med intryck och tempot i samhället blir bara snabbare och snabbare. Den här utvecklingen återspeglas också i människors hälsa.

Föga överraskande ökar inte bara diabetes och andra sjukdomar knutna till övervikt utan även stressrelaterade besvär såsom psykosomatiska problem. De stora mängder koffein som dagligen intas för att vi ska hålla oss alerta piskar konstant igång binjurarnas stresshormoner och istället för att pendla mellan ett naturligt tillstånd av fysiskt arbete, avslappning och vila blir individen ofta istället så mentalt uppvarvad att hela dagen åtgår till överaktivitet i både kropp och hjärna för att sedan åtföljas av en enorm trötthet.

Vårt centrala nervsystem mottar konstant information ifrån omgivningen via våra sinnen och när förändringar i vår närmiljö upplevs stressande gör nervsystemet fort en bedömning hur vi ska möta situationen. Det här finns inbyggt hos oss sedan miljoner år tillbaka och fungerar i princip likadant för både människor och djur och syftar till släktets och artens skydd och överlevnad.

När organismens jämvikt hotas av yttre eller inre påverkan sker både fysiologiska och beteendemässiga förändringar med en ökad uppmärksamhet, ökad distribution av blod till hjärnan och skelettmuskulaturen och ökad hjärtfrekvens. Det här har varit livsviktiga funktioner i mänsklighetens historia som möjliggjort att vi har överlevt som art. I det moderna samhället ställs människan dock inför helt andra situationer än vad till exempel de tidiga naturnära jägar- och samlarfolken gjorde, men den inre processen är i det närmaste identisk.

De faktorer som utlöser stress i våra hjärnor och kroppar kallas för stressorer. Man brukar tala om tre olika stressorer: psykiska, fysiska och sociala. Jämfört med de gamla samhällena så är stressorerna idag mycket mer långvariga. Vi försöker vanligen inte dämpa dem genom att fly eller att slåss då det inte är ett acceptabelt eller gångbart sätt att hantera dem på i så kallade civiliserade samhällen.

Även om de yttre förutsättningarna och orsakerna ser annorlunda ut idag reagerar hjärnan och kroppen alltså på samma sätt som för miljoner år sedan. Utöver kamp-/flyktbeteende finns även en annan reaktion på stress och den visar sig genom uppgivenhet. Det sker när vi upplever situationen som hopplös och vi övergår från att reagera med frustration, irritation, eller aggression till att känna oss uppgivna.

Jag brukar säga att den populäraste "medicinen" som finns idag är mat och med det menar jag att när vi känner oss otillfreds och frustrerade i livet så är det vanligaste sättet vi försöker åtgärda detta på vanligen genom att stoppa något i magen och det är ofta en process som utvecklas successivt.

Det kanske börjar med att vi köper mer godis än vanligt för att sedan gradvis övergå i en ökad konsumtion av mat, och då inte minst söt eller fet mat. På det här sättet försöker vi omedvetet bädda in vår frustration, irritation eller ångest, vilket paradoxalt nog leder till ännu mera frustration för många i form av den övervikt som brukar uppstå.

Övervikt kan också användas som en medveten eller omedveten skyddsmur mot omvärlden då den gör oss "oattraktiva" och därigenom återspeglar vår dåliga självbild. Vi intalar oss att vi inte är värda att tyckas om, och därför kan den fungera som ett attribut som stöter bort andra som eventuellt skulle kunna såra oss om vi lät dem komma för nära.

Anledningen till vår dåliga självbild och dåliga självkänsla, som kan ta sig uttryck både i besserwisseraktigt beteende för att skyla över dessa egenskaper, eller osäkerhet, depressioner, neuroser och psykoser, står vanligen att finna i att vi inte fått den bekräftelse och kärleksfulla omsorg vi, särskilt i unga år, är så beroende av. Liksom det sker en blockering av näringsämnens flöde då artärer täpps till, uppstår vad jag brukar kalla för en "energiförlust" om barnet av en eller annan anledning inte erhållit denna livsviktiga omsorg.

I realiteten kan energi inte förstöras, det kan bara omvandlas, men den blockering av energiflödet som uppstår när individen inte får den positiva omtanken brukar jag definiera som en form av energiförlust, en brist på kärleksenergi som är nödvändig för att personen ska kunna utvecklas till en harmonisk människa med god självbild.

Man brukar säga att barnet lever i symbios med modern fram till cirka nio månaders ålder och att det först därefter börjar utveckla förståelse för att det faktiskt är en egen individ separat från modern. Huruvida barnet kommer att ges den omsorg det behöver även på det känslomässiga planet är naturligtvis beroende av den känslomässiga status föräldrarna eller vårdgivarna har. Det är ju ofrånkomligt att om föräldrarna mår dåligt så kommer detta att ha återverkningar på barnet.

I en tid där tempot och kraven i samhället blir allt högre ökar förstås också stressen hos människor, inte minst för dem som redan har en relativt låg stresströskel och som dessutom känner av den vinande piska som säger att de måste tjäna ihop den livsnödvändiga inkomsten genom att prestera och prestera.

Samtidigt som man ska vara den perfekta föräldern, perfekta partnern och perfekta vännen, ska man också vara den perfekta anställde och kollegan. Man måste dra på sig stora skulder för att kunna skaffa en gedigen utbildning och ett eget hus, men mest av allt måste man vara en god producent och konsument i samhället och bidra till den allsmäktiga tillväxten, oavsett miljökonsekvenser.

Forskning visar att den mänskliga hjärnan aegentligen inte är anpassad för att leva i samhällen med mer än cirka 150 individer. Idag bor de flesta av oss i städer på flera hundratusen eller miljoner. Inträngda bland betong, metall, avgaser, strålning, neon och ljud bombarderas vi dagligen av intryck.

På arbetsplatser, på stan och i hemmet slår desinformationen emot oss dygnet runt i form av tidningar, reklam, radio, TV program med mera. Trycket kommer inte bara från kraven som förälder, partner, anställd och kollega, utan även från det konstanta brus och flimmer som ständigt pockar på vår uppmärksamhet och ytterligare stressar våra nervsystem fram till sammanbrottets gräns.

Då är det viktigt att medvetandegöra vad som egentligen pågår och sätta ord på vansinnet, så att vi också får en chans att stanna upp och fundera på hur vi ska återvinna vårt energiflöde, vår hälsa och självkänsla, vilket självfallet vore en mardröm för de verkliga makthavarna på jorden, eftersom en stark, insiktsfull människa med en god självbild är väldigt svår att manipulera och därigenom styra till att fortsätta vara en lydig löneslav.

En rapport från FN:s utvecklingsprogram, UNDP visade för några år sedan att den rikaste femtedelen i världen har 82,7 av de samlade inkomsterna och de fattigaste 1,4 . Världens 500 rikaste individer har tillsammans en inkomst som är större än de 416 miljoner fattigaste, de tre rikaste personernas tillgångar är större än den sammanlagda BNP för de minst utvecklade ländernas 600 miljoner människor och 12 miljoner barn om året under fem år dör p.g.a. undernäring och dåligt vatten. Alltmedan västvärldens befolkning äter sig så feta att de blir sjuka.

Den stora konsumtionen av socker och raffinerad mat får inte bara konsekvenser för vår allmänna hälsa, den får dessutom cellerna i vår kropp att åldras snabbare vilket i sin tur påskyndar vårt åldrande. Det påverkar dessutom vår prestationsförmåga på det intellektuella planet. Intressant forskning från USA visade att skolelever presterade bättre på prov när man minskade intaget av kolhydrater och då inte minst i form av godis, chips och läsk. Både minnet, koncentrationsförmågan och resultaten var bättre i de grupper där man infört restriktioner av sockerintaget.

Ett fascinerande experiment på ett fängelse i USA bland våldsbrottslingar visade på stora skillnader i beteende och hälsa när de sattes på en diet av mycket fisk, grönsaker och annat nyttigt medan man undvek sockerprodukter och minskade ner på kolhydrater. Undersökningar visade på att många av dem som dömts för upprepad kriminalitet och våldsbrottslighet var personer som tidigt utvecklat ett sockerberoende som sedan fortsatt genom hela livet.

I österländsk medicin talar man om Qi, vilket är ett energiflöde som flödar i kroppen längs så kallade meridianer till de organ som behöver den. Där menar man att sjukdomar kan bero på att flödet av Qi är stört. Om flödet störs av en blockering i en kroppsdel kommer sjukdom att uppträda inte bara i den här kroppsdelen utan eventuellt även andra, något som kan åtgärdas genom att man låter justera sin Qi.

För att frigöra energiflödet inom oss behöver vi avgifta både våra kroppar och hjärnor. Rensa ut de toxiner vi samlat på oss i form av ohälsosam mat och dryck och medvetandegöra både de gamla psykologiska mönster som har en hämmande effekt på våra liv och de som indoktrinerats in i oss via årtionden av propaganda och desinformation.


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 09 feb 2010 11:49

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: