sourze.se
Artikelbild

Behöver kejsaren kläder i vårt framtida klimat?

"När ska fler börja tänka själva och upptäcka att kejsaren saknar kläder? Jag hoppas det sker snart, annars kommer vetenskapssamhället som helhet snart sakna all trovärdighet."

Visst ska vi spara på energi och inte slösa bort naturresurser! Det behöver knappast diskuteras.

Vi har nu istället en märklig situation där man egentligen talar om "energiförbrukning", men kallar det "klimatpåverkan". Vi hör också begrepp som "koldioxidutsläpp", och exempelvis motorfordon beskattas nu för detta istället för det tidigare "tjänstevikt". Med naturnödvändighet är det dock likhetstecken mellan "bränsleförbrukning" och "koldioxidutsläpp", något som varje grundskoleelev borde fatta.

Bränslet i sig är redan beskattat, och sen kommer moms på både energiskatt och koldioxidskatt. Smart, om man som politiker vill ha in mer skattemedel. All information förvrängs och vinklas av de flesta media och jag tror inte Medelsvensson längre kan se klart om väder, klimat, stratosfäriska ozonhål, marknära ozon, miljöförstöring i allmänhet, energifrågor, konsumtionsmönster och resursförbrukning.

Klimatpåverkan? Med en märklig logisk akrobatik och påföljande hjärntvätt i media har man fått allmänheten att tro att snart sagt varje regnskur eller värmebölja beror på mänsklig påverkan via förbränning av "fossila bränslen" och därpå följande ökade koldioxidhalter i atmosfären. Men vi har ju alltid haft skiftande väder, och i längre tidsperspektiv också omfattande klimatförändringar.

Här i Mellansverige har i alla fall sommaren varit helt normal - eller? Var tog den globala uppvärmningen vägen? Jag har i alla fall inte kunnat bada i år, och sitter och skriver på detta i gråvädret framför en brasa den 23 juli. Vintern var mild, och våren mestadels kall. Konstigt? Nej.

Växthusgaser? Media har lyckats koppla begreppet "växthusgas" till någon form av nya onaturliga föroreningar. Det gäller i själva verket "livets molekyler": vatten och koldioxid.

Hur många begriper att:

a Vattenånga, inte koldioxid, är den dominerande "växthusgasen"

b Vattens avdunstning och kondensation regn, snö och luftens ständiga transport mellan den varmare jordytan och den kallare troposfären och åter, samt havsströmmar är de mekanismer som är helt dominerande för att uppehålla en temperaturbalans vid Jordytan. De energimängder som transporteras denna väg är ofattbart enorma, jämfört med den "förstärkta växthuseffekt" man egentligen diskuterar. Notera att enbart Golfströmmen transporterar mer än 100 eller var det 1000? ggr den mänskliga energiförbrukningen.

c I stort sett allt liv på Jorden är uppbyggt av atmosfärens koldioxid och vatten, genom den s.k. fotosyntesen, där solljuset skapar energirika kemiska föreningar som äts i flera steg. De som sett BBC-serien Planet Earth med vakna öron och ögon bör ha fått en tankeställare i alla fall om närings- energi- kedjor på Jorden notera också att de utskällda grönalgerna växtplankton, cyanobakterier etc. är en förutsättning för det mesta av livet i haven - de skapar livsenergi via solljuset och "näringsämnen" de senare är också utskällda…

d Skulle vi ha en ökad växthuseffekt skulle den leda till en utjämnad temperaturskillnad mellan kalla och varma områden på Jorden - och därmed till stabilare vädersituationer - inte till mer stormar och annat, som man kan ledas att tro via media.

Anders Wijkman kommenterar den 23.6 bl.a. tidigare inlägg i Sourze av mig och Fred Singer i maj 2007, främst de frågor som rör förutsägelser och påståenden i IPCC´s rapporter IPCC "FN´s klimatpanel". AW är säkert bekant med vad man brukar kalla "den demokratiska politiska processen", som ju främst ska bygga på majoritetsomröstningar. Vetenskapen - "den vetenskapliga processen" - ska däremot inte alls arbeta så, men gör det inom IPCC.

Med all respekt för AW’s engagemang i miljöfrågor vill jag tillrättavisa honom på några punkter, och även be honom fundera över vem/vad han egentligen sätter tilltro till. Det mesta av AW´s argument tycks ju inte ens vara hämtade ur IPCC´s rapporter, utan från James Hansen på NASA - en favoritapokalyptiker för många bl.a. Al Gore. Hansen och hans uppbackare hävdar märkligt nog, trots över 3000 intervjuer och medieframträdanden av Hansen de senaste åren, att han är tystad av Bush-administrationen...!

En lustig incident hände för någon månad sedan, då Hansen´s chef Griffin vid en intervju framförde att det absolut inte finns någon grund för påståenden om mänsklig påverkan på klimatet. Han fick däremot backa om detta efter någon form av påtryckningar - men nu var det inte av vetenskapliga skäl - utan med en ursäkt om att han "inte var medveten om att det var en politisk fråga"!.

Om vi återgår till vad jag och Fred Singer skrev så var det att det ur rent logisk synvinkel inte finns något bevis för mänsklig påverkan via strålningsmässig växthuseffekt från koldioxid från "fossila bränslen" på klimatet. Varken Anders Wijkman, Maria Wetterstrand eller någon annan kommentator kunde komma med någon egentlig argumentation mot vårt egentligen strikt logiska resonemang.

I korthet gick vårt inlägg ut på att I Omröstningar "vetenskaplig konsensus" saknar varje betydelse i den vetenskapliga processen. II Korrelationssamband - att observabeln "A" varierar ungefär som observabeln "B" får inte förväxlas med ett orsakssamband - dvs att "A" verkligen styr "B" III Modeller - baserade på någon form av teorier - är användbara och nödvändiga redskap inom stora delar av vetenskapen. De är dock subjektiva skapelser av en enskild individ och är sällan att betrakta som fullständiga.

Väderprognoser via modellering är vi numera ganska bekanta med. De bygger på kombinerade nät av observationer av temperatur, lufttryck etc. och sunda vetenskapliga principer naturlagar. Nämnda observationer bearbetas via fyra kopplade differentialekvationer innefattande strömning, temperaturöverföring etc. först kombinerade av norrmannen Bjerknes för ca 100 år sedan och möjliggör utsagor om framtida vädersituationer.

Först de senaste decennierna har datorutvecklingen gjort det möjligt att denna väg göra bra väderprognoser. Men vi känner alla deras begränsningar och många vet att man svårligen kan göra meningsfulla förutsägelser mer än en vecka i förväg, hur kraftfulla datorer man än har. Problemet är i sig instabilt jmf "kaosteori" etc.. Det är notabelt att modellering ens korta perioder bakåt i tiden med samma procedurer är omöjligt, av liknande instabilitetsskäl.

Modellering av klimatet görs genom på annat sätt formulerade modeller. De måste innefatta massiva mängder av förenklingar och godtyckliga antaganden klicka upp bilden ovan - endast en bråkdel av bildens kopplingar kan rimligt behandlas. Man kan exempelvis inte enas om en så enkel sak som olika växthusgasers påverkan på temperaturen nära Jordytan - man ser numera från IPCC spann på 1.5-4 graders temperaturhöjning vid en fördubblad koldioxidhalt i atmosfären. Så sent som för något år sedan hävdades ett spann en osäkerhet på 12 grader...

AW argumenterar med referens till Hansen och modeller som innefattar olinjära och förstärkande kopplingar mellan olika krafter som styr väder och klimat på Jorden. Han nämner ”tipping points” och annat – dvs. något kritiskt läge där modeller matematiskt sett skenar. Med små förändringar i dessa alltid ofullständiga och alltid förenklade modeller kan man också få motsatt resultat. Notera att allt detta är tankefoster, och ”förutsägelserna” blir inte mer sanna i form av någon vacker färgkarta, efter att ha passerat någon svindyr superdator, finansierad av skattebetalarna.

Modeller/teorier ska också testas mot alla tillgängliga experimentella observationer. Om överensstämmelsen är dålig kan modellen/teorin falsifieras. En god överensstämmelse – eller en överensstämmelse med valda delar av experimentella observationer - är å andra sidan aldrig ett bevis för att modellen/teorin är riktig. I-III är delar av vad man kallar ”den vetenskapliga processen” som heller aldrig är avslutad.

Nyss fick vi i media höra om en artikel i Nature ”som fastslog att det nu verkligen fanns bevis för en klimatpåverkan via ökad växthuseffekt”. Vad man gjort var i själva verket att jämföra väderobservationer och nederbördsmönster med 14 olika klimatmodeller, och kommit fram till att ca 30 av klimatförändringarna kunde tillskrivas mänskliga aktiviteter! God natt.

Det är högst anmärkningsvärt att klimatmodellerarna inte ens kan hantera molnbildning – den rimligtvis mest viktiga faktorn av alla moln och konvektionsceller är mycket mindre än de rutnät som är möjliga att simulera i en global skala. De erkänner motvilligt detta vid förfrågan. Notera också att det först helt nyligen har sänts upp satelliter som ska kartlägga molnbildning over Jorden på olika sätt NASA, Cloud-Sat och Calypso, 28 april 2006. Klimatmodellerarna har alltså inte ens haft något vettigt observationsunderlag för moln ännu!

Fenomen som El Niño, som påverkade den gångna vintern starkt och som i gångna tider slagit ut hela civilisationer, kan de inte heller modellera, eller ens hjälpligt förutsäga i tiden.

Som Fred Singer och jag skrev i maj stämmer inte IPCC´s klimatmodeller med geografiska observationer – speciellt tydlig är avvikelsen mellan observerade temperaturtrender i nedre troposfären, och en grundläggande förstärkt växthuseffekt från koldioxid i atmosfären. Man kan alltså inte ens verifiera centralfrågan i sammanhanget. Den globala uppvärmning på 0.3 grader som tycks ha observerats 1976 till 1998 varefter uppvärmningstrenden planat ut verkar snarare ha sin förklaring i ”normal uppvärmning” genom exempelvis ökad solinstrålning, minskad molnbildning eller andra förändringar i Jordens reflektans.

De mest uppenbara klimatstyrande faktorerna vill IPCC sopa under mattan. Solen och andra kosmologiska effekter finns överhuvudtaget inte med i IPCC´s klimatmodeller. Ändå publicerade NASA redan 1978 en tjock bok – ”Sun, Weather and Climate”. Av någon anledning drogs den snart ur cirkulation kanske James Hansen vet varför? J, men en ny upplaga finns åter att köpa via exempelvis amazon.com. För något halvår sedan kom också Svensmark & Calders bok ”The Chilling Stars”, där man pekar på samband mellan molnbildning och partiklar/strålning som når Jorden från världsrymden.

Triumferande gick vissa media bl.a. DN ut för ett par veckor sedan ut med meddelandet att solrelaterad och annan strålning inte hade någon betydelse, och att ”skeptikernas sista argument” därmed var förbrukat. Detta baserades på ett arbete av Lockwood och medarbetare publicerat i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the Royal Society A. Detta späddes på med ett skarpt uttalande av The Royal Society Storbritanniens vetenskapsakademi om skeptikerna måste sluta förvirra allmänheten. Problemet är bara att Lockwood´s argumentation avsåg strålningen som sådan – vad som sen verkligen når Jorden via magnetiska krafter i rymden hade de ignorerat. Det var alltså fråga om gamla nyheter i en avsiktligt förvrängd form. Varför? Royal Society är också sedan länge inmålat i ett hörn, genom upprepade kategoriska uttalanden till IPCC´s stöd i frågan.

Svenska Kungliga Vetenskapsakademin KVA stod nyligen som medarrangör till vad som knappast kan karakteriseras som annat än ett bisarrt spektakel. Ekonomen Nicholas Stern presenterade sina ekonomiska funderingar om vad framtida klimatförändringar kommer att kosta världsekonomin. Resonemangen bygger på de allra mest extrema osäkerhetsgränserna för IPCC´s klimatprognoser, förändrad energianvändning hur/varför?, egna fantasier om kommande decenniers världsekonomi; allt kombinerat med ännu inte existerande lösningar på olika typer av energirelaterade problem.

När ska fler börja tänka själva och upptäcka att kejsaren saknar kläder? Jag hoppas det sker snart, annars kommer vetenskapssamhället som helhet snart sakna all trovärdighet.

I ett kommande inlägg tänker jag söka belysa a varför jag har uselt förtroende för IPCC och dess rapporter och b vem är köpt?


Om författaren

Författare:
Peter Stilbs

Om artikeln

Publicerad: 08 aug 2007 17:24

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: