sourze.se

Hälsocoach - årets personvalslöfte!

Under valrörelsen erbjuds alla som röstar på mig en personlig hälsocoach och kursen hälsoborgarmärket.

Jag har utvecklat hälsoborgarmärket för att alla skall få glädjen att lära sig mer om hälsa. En kunskap, som i ett land med rekordhöga ohälsotal, med starka inslag av stressrelaterad ohälsa också ger ökad trygghet.

Hälsoborgarmärket ser nu i valet dagens ljus efter ett upprop av tre medicinprofessorer i mars 2005 som tyckte att alla i Sverige måste inse problemets vidd för att få till ett nytänkande. Hälsoprovet, att årligen kontrollera sin förmåga att klara sig säkert på djupt ohälsosamt vatten genom att mäta sin biologiska ålder och föra en hälsodialog blev resultatet.

Tidigare stora framsteg i fråga om folkhälsan berodde på medicinska åtgärder men minst lika viktiga var förbättrade samhällsförhållanden - ekonomi, bostäder, utbildning, trafikreglering och annat. Dessa vinster håller vi på att förskingra samtidigt som arbetslivets krav och möjligheter ökar i dagens informationssamhälle. Även människors anspråk och förväntningar ökar.

Idag skall människor hantera informationssamhällets störtflod av sinnesintryck, utmaningar, krav och möjligheter. Studier visar att hot mot, eller förlust av, känslan av egenkontroll och socialt stöd via hjärnan utlöser en rad beteenden som kan bidra till ett brett spektrum av störningar och sjukdomar.

Sjukvårdspersonalens utbildning omfattar främst kroppsliga sjukdomars orsaker och mekanismer. Den "nya ohälsans" mångfasetterade orsaker och psykobiologiska mekanismer lär man sig föga om.

Det blir därför svårt att hantera problemen annat än med symptomlindrande behandling och sjukskrivningsinstrumentet, ej sällan med förvärrande slutresultat. En lika allvarlig brist på kunskap finns hos ekonomer, tekniker och jurister - de som är eller snart blir chefer i det privata näringslivet och den offentliga sektorn.

De flesta av alla nya förtidspensionärer lider av ett svårpreciserat "ont i själen"-tillstånd som knappt alls beaktas i läkarutbildningen. Bakgrunden och de underliggande mekanismerna har klinisk forskning inte klarlagt. Människan är biologiskt "konstruerad" för en såväl mentalt som fysiskt helt annan tillvaro än dagens samhälle. Detta har förbisetts av drivkrafterna bakom dagens materiella välstånd. I många politiska beslut präglade av en medicinsk forskning fokuserad på delar.

Bry dig inte om de extra kilona. Överviktiga lever längst och jojobantare dör i förtid. Ny forskning publicerad i American Journal of Public Health visar att de som idag har längst förväntad livslängd är de som är överviktiga med några kilo. Har du tjugo kg övervikt är det ingen risk för att dö i förtid.

e - Viktklubbar med 100 000-tals medlemmar lämnade vind för våg bör lära av simskolan. Att lära sig att simma på egen hand är livsfarligt och jojo - bantare dör i förtid enligt forskning. Ett hälsans simborgarmärke behövs ur många aspekter.

Real Age.se ett vetenskapligt mätinstrument av biologisk ålder använt av över tio miljoner människor i världen. Är du 60 år kan du vara frisk som en 40-åring:

- rätt kost kan göra dig 8 år yngre

- rätt kroppsvård kan göra dig 8 år yngre

- postivt umgänge kan göra dig 4 år yngre

Är du 50 år kan du bli 15 år yngre. Är du 40 år kan du bli 10 år yngre.

Den ungefärliga tiden att etablera en vana är tre månader och gör nu inte det på egen hand. Det räcker inte att skriva ner ett mål att vidta dagliga åtgärder för att bli biologiskt 2 år yngre på 1 år. Du måste ha livsstilskamrater, skriva ner tydliga steg och veckovis rapportera till en mentor. Mycket är likt en god flexibel lärmiljö.

Mentorssamtal, handledda gruppaktiviteter på hälsocentra kan med fördel kombineras med e- coacher. Baserad på erfarenheter föreslås hälsoborgarmärket motsvara skolverkets kurs hälsopedagogik. För godkänt krävs att under handledning kunna utveckla sin livsstil. Kursen bör erbjudas av vuxenskolan samt bli obligatorisk på gymnasiet där kurs datorkunskap utgår. Det viktiga idag är inte att under handledning kunna använda en dator utan lära sig slå av den för att undvika ohälsa.

Tre medicine professorer har lyft frågan om inte medicinsk vård stjälper mer än hjälper. Upplevelse av att tappa kontroll i dagens informationssamhälle resulterar i nya sjukdomsbilder. Psykosomatiska sjukdomar är lika vanligt som hjärt- och kärlsjukdom och tillsammans står de för hälften av alla sjukdomsfall.


Vi måste fördjupa dialogen om Sveriges ohälsa. Idag förtidspensioneras yngre människor. Fler unga kvinnor än män med bra inkomst och familj går in i väggen. I vårt land lever miljoner sömnlösa, överviktiga, konditionslösa, håglösa och stressade människor. Bland arbetande råder ohälsosam orörlighet, bland de utslagna en ohälsosam tystnad.

Finns det inte en dröm djupt rotad i den svenska folksjälen? En dröm om hälsa för alla? Är inte ett hälsopedagogiskt hälsoborgarmärke och hälsokörkort för välbefinnandets väg steg på vägen?

Rösta på Gösta på Norrmalm och Östermalm och maila till gosta.sundbergwellme.se och du får kursen hälsoborgarmärket helt utan kostnad.


Om författaren

Författare:
Gösta Sundberg

Om artikeln

Publicerad: 27 aug 2006 11:01

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: