sourze.se
Artikelbild

Bush bättre än Kerry

Viktiga utmaningar väntar USA:s president. Ingen lämnas oberörd av vad som händer i USA. Oavsett vi vill det eller
inte påverkas vi av vad som händer i det stora landet på andra sidan Atlanten.

Viktiga utmaningar väntar USA:s president. Ingen lämnas oberörd av vad som händer i USA. Oavsett vi vill det eller
inte påverkas vi av vad som händer i det stora landet på andra sidan Atlanten. Det gäller film vi ser, musik vi lyssnar på och kläder vi köper. Lika mycket gäller det vad som händer inom amerikansk politik.

Många trender och impulser, även politiska, kommer förr eller senare till oss. Även om mycket skiljer oss åt finns mycket som förenar Sverige med USA. Vi har samma engagemang för frihet och demokrati i världen. Vi delar mycket i kultur och historia, och ekonomiskt är USA en av Sveriges viktigaste länder.

Det var därför inte förvånande att många av oss följde det amerikanska presidentvalet med stort intresse. Det var ett jämt val in i det sista mellan den sittande presidenten George W Bush och utmanaren senator John F Kerry. Oavsett utgången visste vi att den skulle få betydelse, inte bara för det amerikanska folket utan också för världen i stort.

Det blev en verklig valrysare även denna gång. I skrivande stund ser det emellertid ut som om Bush har fått väljarnas förtroende för ytterligare fyra år som president. Han har en majoritet av rösterna bakom sig och saknar bara en handfull elektorsröster för att utropas som segrare. Ännu
väger det jämt i nyckelstaten Ohio, men även där har Bush en knapp ledning framför Kerry. Om den står sig är valet avgjort.

Då valet väl är i hamn stundar den verkliga utmaningen. Det handlar om att ena en nation efter en uppslitande valrörelse. Insatsen i Irak måste fullföljas, där jag gärna ser ökad internationell samverkan. Kampen mot
internationell terrorism måste fortsätta. Därtill krävs krafttag för att ta tag i underskotten inom den amerikanska ekonomin. Sist men inte minst måste ansträngningarna för ökad frihandel fortsätta.

Vad kan vi då förvänta oss om det blir fyra år till med Bush i Vita huset? Är Bush en president som kan ta sig an de här utmaningarna? Det är frågor som bara framtiden kan ge svar på. En sak står dock klar. Bush har gjort sig känd som en president med starka principer och som står för vad han säger. Även om man inte håller med honom i allt måste det ändå ses som goda egenskaper i politiskt ledarskap.

En av de stora frågorna i valrörelsen har varit kampen mot terrorismen. Här tror jag de flesta av oss ser det som viktigt att USA får en president som inte lägger sig platt. För oss svenskar kan hoten om terrordåd alltjämt verka avlägsna. Vi tar ofta vår frihet och våra demokratiska rättigheter för självklara. Samtidigt kan vi inte förneka att vi, liksom stora delar av världen i stort, är beroende av ett internationellt amerikanskt engagemang för att trygga vår säkerhet i en alltmer osäker tid. I Europa blev vi plågsamt varse terrorismen i och med bombattentaten i Madrid den 11 mars i år. Vi är många som med detta känner växande osäkerhet.

I kampen mot terrorism kan Bush spela en viktig roll och har gjort så även under de gångna åren. Det krävs emellertid att han bättre förmår bygga en samverkan med andra länder. Låt oss hoppas att det finns förutsättningar
för det. Det är min uppfattning att hot mot vår fred, frihet och demokrati bara kan mötas genom mer av samverkan.
Andra frågor som är viktiga för oss i omvärlden är utvecklingen vad gäller den amerikanska handelspolitiken. Som frihandelsvän är Bush här att föredra framför Kerry. Han står som garant för att USA även fortsättningsvis verkar för att riva tullar och handelshinder. Kerrys
löfte i valrörelsen var omvänt att riva upp eller se över många av USA:s handelsavtal med omvärlden. Vikten av en fortsatt amerikansk frihandelspolitik kan inte underskattas. Länder i samarbete och i fri handel med varandra utgör en garant för ökat utbyte, ökad säkerhet och ett högre eget välstånd. Det bidrar även till att öppna upp slutna diktaturer samt ger näring till ökad respekt för av
de mänskliga fri- och rättigheterna. Inte minst i utvecklingsländerna är den fria handeln viktig för att minska fattigdomen och nå ett eget högre välstånd. Ökad frihandel är också till fördel för ett exportberoende och
litet land som Sverige.

En tredje viktig utmaning för den nyvalde presidenten blir den ekonomiska politiken. Som lokomotiv i världsekonomin påverkar utvecklingen i USA hela världsekonomin. Går det bra för amerikansk ekonomi går det bra även för oss i Sverige och för världen i stort. Omvänt brukar man säga att om USA nyser så får Europa förkylning. Det ligger mycket i den beskrivningen.

Här blir bilden emellertid mer splittrad vid en seger för Bush. Visserligen ser det ut som om den amerikanska konjunkturen nu är på uppgång. Samtidigt finns det stora underskott i ekonomin som behöver åtgärdas. Det finns också behov av att se till så att framväxten av nya jobb får bättre fart. Här krävs att Bush visar större handlingskraft än han gjort tidigare, annars är risken stor att uppgången kan komma att brytas. Utan amerikansk tillväxt och förbättrad konjunktur försvåras Sveriges möjligheter.

Det finns också många andra frågor som har avgjorts i och med presidentvalet, men jag tror att de här tre är de viktigaste för Sverige och omvärlden. Många andra frågor vi ofta diskuterat har mer bäring på amerikansk inrikespolitik än för världen i stort. Vi kommer däremot inte runt att vi skulle gynnas av en president som även fortsatt engagerar sig internationellt för frihet och säkerhet, verkar för ökad frihandel samt en tillväxtfrämjande politik.

I Sverige förvånas vi ofta hur Bush kan gå hem i USA, för sanningen är att det gör han. Hans politik för säkerhet i USA har uppskattas av väljarna och han har helt enkelt uppfattats som den mest sympatiske av de bägge kandidaterna. Samtidigt ska det erkännas att Bush är en person som väckt en stark polarisering. De som ogillar honom ogillar honom starkt. Att många av Kerrys väljare tillkännagav att de mer röstade mot Bush än för Kerry bekräftar den bilden.

Under de kommande åren har en omvald Bush som en av sina stora uppgifter att åter ena landet. Han måste återuppväcka känslan av en gemensam amerikansk dröm och få fler att känna igen sig i bilden av USA. Däri ligger kanske också hans största utmaning.


Om författaren

Författare:
Gunilla Carlsson

Om artikeln

Publicerad: 05 nov 2004 00:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: