sourze.se

Nya metoder för lokal finansiering

Det saknas ofta kanaler för människor att styra sina sparpengar till lokal utveckling. Att via aktivt val styra sina sparpengar kan vända en negativ trend

Det finns ett behov av nya typer av finansiering till den lokala ekonomin idag. Den finansiella infrastruktur vårt samhälle erbjuder kan allt sämre svara mot människors behov. En växande grupp ställs inför ett finansiellt utanförskap, likväl som det kan vara svårt att finansiera verksamheter som ger ett mer ekologiskt och socialt uthålligt samhälle. Största anledningen härtill är att kapitalmarknaden de sista 15- 20 åren genomgått stora förändringar. Dels har där skett en globalisering och en koncentration, dels har det skett en allt starkare kommersialisering därtill har det skett en betydande teknisk utveckling. De flesta fristående sparbankerna och samtliga kooperativa banker har inlemmats i ett av de stora bankaktiebolagen, samtidigt som två nya kooperativa banker bildats.

Lokala småskaliga placeringar går ofta att räkna hem för en lokal placerare, för en lokal placerare är det av betydelse att den avkastning en placering ger är platsbunden, den kan ge lokala multiplikatoreffekter som på sikt ger ekonomiska vinster genom att den lokala ekonomin blir mer livaktig. För att den lokala ekonomin skall kunna fungera krävs det en viss "kritisk massa" av människor, funktioner service och transaktioner. Därför kan värdet på en placering i realiteten vara betydligt högre för en lokal placerare om den bidrar till att bibehålla denna "kritiska massa".

I samband med Sveriges inträde i EU blev det möjligt att för lokala grupper söka bidrag ur EU´s strukturfonder till projekt för lokal utveckling. Sannolikt kommer denna möjlighet att vara begränsad efter 2006. Därför ar det viktigt att det utvecklas nya lokala fonder som alternativ till att förlita sig på bidrag från fonder eller från en allt mer distanserad kapitalmarknad. Att i stället för att anpassa sig till olika bidragsgivares prioriteringar förlita sig på den lokala gemenskapens potential att samla lokalt kapital.

De svenska hushållen har tillsammans nästan 500 milliarder kr SCB i sparade tillgångar, om 1 av dessa pengar placerades i lokala fonder skulle 5000 millioner kr tillgängliggöras för lokal utveckling. Med lokala fonder avser undertecknad allt från minnesfonder till lokala fristående banker med ett brett produktutbud. Det finns i Sverige idag goda exempel på hur man lyckats mobilisera lokalt sparande och kanalisera detta i en framgångsrik lokal utveckling, i orter som Kalv, Trönö och Åre. Förutsättningen för ett liknande projekt är framförallt ett starkt socialt kapital i lokalsamhället, med socialt kapital avses bl.a. att där finns en tillit mellan människor, och en vilja och en lust till att göra något tillsammans. Det krävs även kunskap om hur man rent praktiskt går tillväga. Kunskapen om och hur kan tillföras utifrån, tilliten mellan människor kan bara växa fram inifrån. Ingenting är omöjligt för den som inte behöver göra det själv, heter det ibland, men för människor som har tillit till varandra och bestämmer sig för att göra något tillsammans är nästan ingenting omöjligt.


Om författaren

Författare:
Leif-Arne Undvall

Om artikeln

Publicerad: 11 jan 2006 14:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: