sourze.se
Artikelbild

Nyföretagandet i Sverige i botten

"Det är nu "livsviktigt" för Sveriges framtid, att det sker förändringar som vänder utvecklingen, så att nyföretagandet ökar och småföretagens förmåga att växa förbättras."

Svenska företag utsätts för en allt hårdare internationell konkurrens, som gör att många företag, i synnerhet de stora, flyttar alltmer verksamhet - och jobb - utomlands till de nya marknaderna. Politiker av alla kulörer sätter nu mycket av sin tillit till småföretagen. Det är de som i framtiden ska fixa de jobb och den ekonomiska utveckling vi alla behöver. Helt riktigt enligt min mening, men det krävs ordentliga förbättringar för att få effekten, nya och växande företag.

Det blir allt tydligare för oss alla att jobbens, skatteintäkternas och välfärdens framtid är starkt beroende av småföretagen, som idag sysselsätter 60 procent av de privatanställda. Sveriges småföretagare sysselsätter 1,7 miljoner människor.

Mot denna bakgrund, är det allvarligt att småföretagen tycks få allt svårare att leva upp till förväntningarna om att vara motor för jobb och välfärd: för få nya företag startas, allt fler företagare lägger av, sjunkande andel företagare i befolkningen och för få växande företag.

Uppenbart är att det måste till krafttag för att förbättra förutsättningarna för företagande. Men vilka krafttag?

Begrunda mot den bakgrunden följande:

* En dryg miljoner människor står utanför arbetsmarknaden. Sveriges största problem för att komma till rätta med arbetslösheten är att de ansvariga politikerna just nu inte gör något åt den stora bristen på arbetsgivare.

* Småföretagen växer inte i den utsträckning som är önskvärt - en anledning är ofta brist på egna finansiella muskler och svårigheter att få tillgång till externt kapital.

* Andelen företagare i befolkningen minskar stadigt - idag är den lägre än någonsin tidigare. Och denna minskning ser ut att fortsätta som en följd av att andelen unga företagarna är låg, samtidigt som medelåldern bland företagarna är hög - 46 procent av företagarna är idag över 50 år.

* Det startas för få nya företag - vårt nyföretagande är lägst i Norden och ett av de lägsta i mer utvecklade länder 23:e plats bland 31 undersökta länder.

Det är nu "livsviktigt" för Sveriges framtid, att det sker förändringar som vänder utvecklingen, så att nyföretagandet ökar och småföretagens förmåga att växa förbättras. De ansvariga politikerna måste se till att regelverken kring företagandet blir mer tillväxtinriktade och mer småföretagarvänliga. Helt enkelt en politik som fokuserar på att förbättra näringslivsklimatet.

De arbeten som är lämpliga för många av dem som stått utanför arbetsmarknaden länge, är svårare att finna idag. Det behövs därför åtgärder som underlättar för företagen att skapa dessa jobb. Eftersom det som behövs i många fall är mycket arbetsintensiva jobb, mot vilka våra höga skatter slår särskilt hårt, handlar det framförallt om åtgärder på skatteområdet.

Förbättra de diskriminerande fåmansbolagsreglerna för de mindre företagen, som gör att dessa företagsägare beskattas hårdare än ägarna i ett börsföretag. Avskaffa förmögenhetsskatten så att riskkapitalet investeras i svenska företag i Sverige istället för utomlands, det skapar jobb. Sänk arbetsgivaravgiften generellt och rejält samt avskaffa medfinansieringen av sjukpenningen så företagare vågar ta risken att anställa långsiktigt.
Vidare måste förmånsrättsreglerna återställas snarast, dvs de regler som styr säkerheterna för vanliga småföretagare när de skall låna i bank för nya investeringar och jobb.

Genomför en skatterabatt på hushållsnära tjänster som av Konjunkturinstiutet bedöms ge upp till 10.000 riktiga vita jobb, har vi råd att inte pröva detta? För detta talar inte minst goda erfarenheter från Finland och vårt eget ROT-avdrag som ökat aktiviteterna i byggbranschen och närliggande branscher.

För att släppa loss företagens växtkraft och förmåga att skapa nya jobb, behövs också andra sorts åtgärder. Bland annat behöver åtgärder som ger företagen mer svängrum. Många små företags utveckling hämmas idag av onödigt tillkrånglade och ibland rent kvävande regelverk.

Ett regelverk som behöver ses över är LAS. Införandet av möjligheten att undanta två nyckelpersoner från turordningsreglerna för företag med maximalt tio anställda var ett stort steg framåt. Denna möjlighet bör utvidgas till att gälla alla företag oavsett storlek.

Ytterligare ett sätt att främja en expansiv småföretagsamhet är att bredda möjligheterna till företagande. Det kan bland annat ske genom att i högre grad konkurrensutsätta kommunernas och landstingens verksamhet. De privata företagen kan tex bidra till att utveckla vården och att korta vårdköerna. Detsamma gäller för en lång rad andra verksamheter i offentlig regi. Detta skapar möjligheter för nya jobb i Sverige och även i framtiden genom export.

Gå från ord till handling Nu!


Om författaren

Författare:
Jens Hedström

Om artikeln

Publicerad: 25 aug 2005 11:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: