sourze.se
Artikelbild

Är kvinnor mer incestuösa än män?

Jag har gjort statistik av sex-sökord på den världsomspännande internettjänsten ICQ för att se om män är mer perversa än kvinnor eller tvärtom.

Det är tydligt, att vi människor inte behöver diktaturer för att ålägga oss själva censur. Något som framgår rätt väl av Dokument inifråns reportage om extremfeminismen. Det räcker med att låta fundamentalister - av vad slag det än vara månne - få makt, för att det helt plötsligt ska kännas farligt att tala om vissa ämnen. Tack vare nämnda feminism har vi så en längre tid haft fenomenet, att man inte får kritisera vare sig kvinnor eller "könskampsbegreppet". Det har t o m gått så långt, att alla våra riksdagspartier blivit "feministiska" samtidigt som själva ordet "feministisk" börjar få en fadd smak av östastatsdiktatur eller religiös sekt. Förkämparna för den extrema kvinnokampen sällar sig till ett sällskap av gnostiker, manikéer, kyrkofäder, knutbybor och andra religiösa fanatiker, liksom till den politiska extremismen. Likt dessa rörelser är man också beroende av att vissa fakta inte kommer fram, att andra förvrids, samt att vissa "sanningar" fabriceras.

Det hat mot männen som kommer i dagen grundar sig på några bland extremfeministerna otvetydiga sanningar. Bland annat att mannen ensam är ond och misshandlar kvinnan och att han fullkomligt svämmar över av sexuellt våld mot kvinnor och barn, inte minst inom sin familj. Kvinnan däremot är av naturen god och försedd med goda karaktärsgåvor. I denna bild passar inte sådant som visar dåliga egenskaper hos kvinnor in, och därför talar man t ex inte om kvinnor som misshandlar sina män eller - för den delen - om lesbiska kvinnor som misshandlar sina kvinnliga partners. Som tur är för extremfeministerna så finns där ett så stort mörkertal, att man egentligen inte har en aning om hur lite eller mycket det förekommer, eftersom en "riktig karl" inte kan vidgå att han blivit misshandlad av en kvinna och en kvinna misshandlad av en kvinna inte får bryta mot det heliga systerskapet?. Samma problem gäller faktiskt också inom det sexualbrottsliga, eftersom pålitliga kunskaper om kvinnors sexualbrott mot barn och inom familjen helt saknas. Anledningen till detta är naturligtvis, att sexualiteten är ett ämne som vi inte kan tala öppet om, och särskilt inte de delar som är brottsbelagda. Inte ens vissa lagliga handlingar, som t ex analsex, törs folk vidgå att de skulle praktisera, därför att det är så hårt stigmatiserat bl a i media. En annan orsak är säkert också, att vi har en inarbetad bild av, att det är männen som står för så gott som all sexualbrottslighet, och därför vill vi inte se att kvinnor kan rymmas bland förövarna. Emellertid finns idag ett instrument som kan ge en fingervisning om hur det kan ligga till mellan män och kvinnor i sexualitetsinriktning, nämligen internet.

På vissa allmänna, världsomspännande chatter är det möjligt för personer att anonymt lägga ut sökord på sådant som intresserar dem eller ger dem sexuella "kickar", för att finna likasinnade. Det gör, menar jag, att tillförlitligheten i folks uppgifter blir vida mycket större än i vilka undersökningar som helst som genomförs i form av frågeformulär eller annat, eftersom det hycklas så mycket med sexualiteten. Jag vet inte om man från "vetenskapligt" håll tänkt på detta, men om inte så är denna artikel en uppmaning att börja använda dessa funktioner för studier av mänsklig sexualitet. Jag fick idén, främst utifrån studier av sexualitet genom historien, att gå igenom en av dessa chatter - som blev ICQ - och räkna statistik på sex-sökord. Ett av dessa vill jag inte uppge, för att inte hjälpa pedofilt lagda personer, men de andra fem var incest, anal, submissive, slave och rape. Allting refererandes till sexuella s k perversiteter. Jag lät ålders- och könsneutralt avsöka sajten genom västvärldens industrialiserade länder, plus ett antal i östeuropa och i tredje världen. I flera av dessa finns dock knappt datorkraft och vi måste räkna med, att männen där - och kanske i viss mån även i den industrialiserade världen - är överrepresenterade i datoranvändning. Det är därför knappast någon risk för att den kvinnliga numerären är statistiskt för stor, utan snarare tvärtom.

Om nu extremfeminismens syn på världen stämmer - med mannen som den onde och kvinnan som den goda - borde ju männen i princip vara allenarådande i alla dessa sexualformer vilket kanske folk i allmänhet också tänker sig att de är. Men var de det?

Det sökord som männen var mest överrepresenterade under var det pedofila sökordet. Där återfanns totalt 451 män som lagt ut detta mot 147 kvinnor. D v s ca 3,06 män på 1 kvinna. Men en fjärdedel av de som annonserade sitt intresse för pedofil sex var alltså kvinnor! Det sökord som männen var näst mest överrepresenterade på var slave 541 män mot 193 kvinnor, d v s 1 kvinna på 2,8 män, ett ord som är mer svårtolkat eftersom det kan gälla både att vilja härska och bli behärskad. Sedan följde anal 480 mot 232, 1 kvinna på 2,07 män vilket entydigt handlar om analsex, submissive 260 mot 171, 1 kvinna på 1,5 män, vilket liksom "slave" är dubbeltydigt, rape 221 män mot 184 kvinnor, 1 kvinna på 1,2 män, vilket stämmer väl med vad som åtminstone på 80-talet var känt om mäns och kvinnors sexuella fantasier, och sist i proportionsskalan hamnar incest, med 263 män mot 387 kvinnor! D v s 1,47 kvinnor på 1 man! Av detta att döma har alltså kvinnor ett större intresse för incest än män något som också här och där skymtar historiskt sett. Totalt sett blev dock ordningen slave 734, anal 712, incest 650, det pedofila 598, submissive 431 samt rape 405.

De - mot bakgrund av feminism och allmän uppfattning - uppseendeväckande höga frekvenserna av kvinnor under såväl det pedofila sökordet 24,6 av den totala siffran som under incest 59,5 av den totala siffran, d v s de två förutom rape sexualbrottsliga sökorden, föranledde mig att närmare studera de kvinnor som gick ut med dessa två sökord. Det visade sig då, att lesbiska och bisexuella kvinnor var klart överrepresenterade. Av "incestkvinnorna" var 24,5 uttalat lesbiska och 22 uttalat bisexuella, d v s tillsammans 46,5 eller nästan hälften av kvinnorna. Av de "pedofila" kvinnorna var 19 lesbiska och 20,4 bisexuella, tillsammans 39,4 . Då detta är något som åtminstone jag aldrig har sett i debatt eller medier misstänker jag, att det antingen är för forskningen okända uppgifter eller också att man av någon anledning avsiktligt förtigit dem.

Utgår man från internet så blir det alltså svårt att hävda, att bilden av den goda kvinnan och den onde mannen i sexualhänseende stämmer. Jag menar; inte ens ett så i medierna vedertaget manligt förtryckarinstrument som analsex är totaldominerat av män, eftersom en tredjedel av alla som får kickar av det är kvinnor. Men varför är då kvinnorna inte mer förekommande i sexualbrottsstatistiken än de är? Ja, jag vill verkligen inte påstå att jag som historiker kan svara på det liksom förmodligen ingen annan heller, eftersom våra kunskaper om sexualiteten haltar så, men jag skulle kunna tänka mig några anledningar. För det första så kan vi inte utgå från, att alla som får en "kick" av sådan sexualitet verkligen utövar den - vare sig kvinnor eller män - men det skulle också kunna vara så, att barnets lojalitet med modern är större än med fadern och det därför senare avhåller från uppdaganden. Det är också möjligt, att mindre direkt tvång - som resulterar i särskilt obehag - förekommer mellan moder och barn och anmälningar därför uteblir. Rimligen är det också mer söner inblandade i de fall där det sexuella brottet verkligen levs ut, och samma "riktigkarl"-fenomen som hindrar misshandlade män från att anmäla kan också tänkas stoppa sönerna som ju dessutom har en högre lojalitetsgrad. En fjärde möjlighet är att utredare, polis, sociala myndigheter och justitieväsen är låsta i bilden av att modern inte begår övergrepp, och därför inte vill se dem. Flera möjligheter kan tänkas, varibland även sådana som idag är politiskt omöjliga att uttala.

Slutligen vill jag tillägga, att denna internetundersökning inte säger någonting om hur reellt vanligt det är med vissa typer av sexuell läggning, bara något om proportionerna mellan män och kvinnor och mellan olika sexualakter. Dessutom borde kanske fler sajter än ICQ undersökas. Kanske kan man dock, i kombination med annan forskning, mer uttala sig om hur vanliga vissa läggningar är, även om vi inte har tillförlitliga underlag att stå på idag. Historiskt sett är dock sexuella "perversiteter" vare sig ovanliga eller lite förekommande, utan faktiskt förekommande i lika hög frekvens historien igenom. Men om detta tycks det finnas en stor okunskap hos både journalister, lärare, politiker och psykoterapeuter/psykologer.

Emellertid kan vi se, att frågan om mäns och kvinnors sexualitet är betydligt mer komplex än vad extremfeminister och många andra vill påskina. Det är tydligt att åtskilliga kvinnor i förhållande till män visar sig vara intresserade av sexuella s k abnormiteter, och den höga frekvensen kvinnor som kan uppsökas under sökordet incest antyder att bilden av den goda modern delvis kan vara en myt. Kvinnan visar sig alltså vara människa, precis som mannen. Det finns alltså, extremfeministiskt sätt att se det, åtskilliga "onda" kvinnor också. Och då inte bara sådana som är "onda" för att de opponerar sig mot dessa feministers syn på världen.


Om författaren

Författare:
Dick Wase

Om artikeln

Publicerad: 31 maj 2005 16:28

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: