sourze.se

Prostitution bör ske under ordnade former

"Av säkerhets- och smittoskäl bör den oundvikliga prostitutionen ske under ordnade former – kund och proffskontakterna bör registreras, skatt och sociala avgifter bör betalas på sedvanligt vis precis som för vilken tjänst som helst."

Detta är några tankar som föddes ur artikeln Sexism kan vara OK, men torskar får mig att spy. Tanken var att först kommentera, men mina funderingar blev lite mer omfattande.

Min syn på prostitution
Jag önskar ett prostitutionsfritt samhälle och en prostitutionsfri värld – ett människovärdigt samhälle vars rättvisa flöde av varor och tjänster bygger på var och ens frivilliga delaktighet som genom det gemensamma skapandet och upprätthållandet av samhällsfunktionerna skulle ge människor inflytande, tillfredsställelse och stolthet över sin delaktighet. Men tyvärr bygger den nu rådande marknadsliberalismen och hela världsekonomin på att vi prostituerar oss och konkurrensutsatt saluför våra förmågor på en global marknad som i allt högre grad gör oss livegna. Detta tror jag inte är bra för någon människa av det skälet att det ofrånkomligt kommer att öka den ekonomiska och sociala obalansen – vilket vi bland annat ser effekten av i trafficingproblematiken, samt i organiserad och annan kriminalitet.

Historiskt har bristande jämställdhet, social och ekonomisk utsatthet för vissa grupper varit en del av rekryteringsgrunderna för den oönskade prostitutionen. Med "oönskad prostitution" menas den där tvång och hot försatt den egna självständiga viljan ur spel.

Jag anser att den nu i Sverige rådande moraliska och eller förment human-sociala indignationen mot prostitution i allmänhet och de prostituerades kunder i synnerhet är helt irrationella och ett resultat av bristande insikt om vilken verkan kapitalets styrfunktioner har på människan och människans pragmatiska hållning till vad det vara må då det gäller att tjäna pengar. Framför allt borde man ställa sej frågan varför våra kön så självklart ska ha den särställningen att våra könsaktiviteter så ovillkorligt ska kontrolleras av särlagstiftning.

Sammanfattningsvis: Kropps- och könsprostitution är en ofrånkomlig del av socioekonomisk orättvisa och marknadsekonomi – marknadsekonomin är en del av mekaniken bakom socioekonomisk orättvisa och alltså en av orsakerna till prostitution.

I dagsläget och för övrigt när som helst bör samhälleliga insatser vidtas mot drogberoende prostituerade, liksom mot andra drogberoende. Trafficing bryter mot de mänskliga rättigheterna och varje land som skrivit under FN-konventionen om dessa rättigheter är skyldigt att vidta avvärjande åtgärder.

I övrigt bör det vara köpare och säljares ensak, men av säkerhets- och smittoaspekter bör den oundvikliga prostitutionen ske under ordnade former – kund och proffskontakterna bör registreras, skatt och sociala avgifter bör betalas på sedvanligt vis precis som för vilken tjänst som helst.

Ett närliggande område – Pornografi!
Pornografer och deras aktörer betraktar jag som mer eller mindre goda konstnärer och skådespelare – vissa produktioner är av hög kvalitet och framställer mänsklig erotik på ett vackert, konstfullt och njutbart sätt medan andra kan vara rent erbarmliga.

Uppenbarligen svarar pornografin mot några mänskliga behov förutom att anskaffa pengar – dels de exhibitionistiska där aktören får visa upp sina kroppsliga företräden eller sin könsliga förmåga och tillgänglighet – och dess motpol voyeurens deltagande från sidan, där uppvisningen antingen tjänar som fantasibild för egen självtillfredsställelse eller som ren skönhetsupplevelse. Inget av detta behöver vara särdeles anmärkningsvärt och förekommer spontant utan betalning i kamratgrupper typ gruppsex eller i andra situationer där par hänger sej åt offentlig kärlek och låter den som vill se.

Det som gör dessa aktiviteter till pornografi är att det förmedlas via något media och eventuellt produceras i akt och mening att skapa en säljbar produkt.

Alldeles självklart kan man i dag med skådespelarteknik eller dataanimation framställa scenerier där det upplevs som om rollpersonerna blir slagna sönder och samman eller att hela verktygslådor får rum i köns- respektive analgångar utan att en enda människa kommer till skada, men jag anser att aktörer och producenter av pornografiska verk ska vara ytterst återhållsamma med framställningar av den typen av makt- och könsvåld. Orsaken till detta är att det finns sjuka och eller labila människor som kan inspireras till katastrofala handlingar av att ha sett den typen av produkter – jag ifrågasätter dessutom det lämpliga för vem det vara må att ta in medial framställningar av den typen av våld i sitt medvetande även om det bara är ”på låtsas".

Däremot finns det ett klart uttryckt behov och en efterfrågan av att både vara medagerande i så kallade BDSM-situationer och att kunna köpa eller hyra den typen av pornografi. Utan att psykologisera över detta anser jag att även det ska vara en del av den tillåtande pornografin, men refererar till det jag sagt om makt och köns-våldspornografin ovan...


Om författaren

Författare:
Teddy Widegren

Om artikeln

Publicerad: 15 dec 2009 12:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: