sourze.se

Varför hållbar samhällsstruktur? 1

Vår välfärd uppnås idag till stor del genom tömning av naturresurser. Istället bör vi inrikta oss på att anpassa och integrera våra sociotekniska system till de ekologiska förutsättningarna.

Detta bör då göras på sådant sätt så att det samtidigt och autonomt skapas ökat livsutrymme och välbefinnande för både människor, djur och natur inte minst för kommande generationer.

Varje människas ekologiska fotavtryck footprints, foodprints, bör så snart som möjligt anpassas till biosfärens, geosfärens, ekosfärens och atmosfärens långsiktiga förutsättningar. Ganska snart kommer annars de basala kostnaderna för mat, bostäder och mycket annat, bara att rusa iväg till helt orimliga nivåer. Om inte kostnaderna bara skall öka mer och mer, så måste engångsanvändningen av icke-förnybara råmaterial, snarast ersättas med ständig recirkulation genom återanvändning, återvinning och reproduktion.

För att undvika att maten, bostäderna och allt annat bara blir dyrare och dyrare, så bör rimligen all sorts tillverkning och transport till slutanvändarna, processas och integreras på liknande sätt som när vi försörjs med vatten och avlopp inom städer och tätorter. Vatten och avlopp levereras och recirkuleras ju till och från varje tappställe, utan att det krävs några nämnvärda mänskliga arbetsinsatser.

När det gäller el, gas, vatten, telefon, radio, tv, data osv., så använder man sig av helt integrerade och återkopplade flödes- och signalsystem. Behoven av mänskliga arbetsinsatser för att reglera själva flödesprocessen, har därmed helt och hållet och hela vägen eliminerats. Detta medför alltså att inga människor längre behövs för att iordningställa, tillreda, bereda, bearbeta, och "flytta på sakerna" ända fram till slutanvändarens "tappställe".

För de fysiska flödena el, gas, vatten så finns det dessutom en inbyggd återkoppling - som automatiskt gör systemen självreglerande så länge som inte kretsloppens naturliga recirkulationsförmåga överskrids.
Det traditionella distributionssystemets mycket arbetskrävande metoder, har för dessa integrerade flödesprocesser, ersatts med helt automatisk återkoppling från varje enskild beställare/användare. Tack vare detta, så är exempelvis kostnaden för kranvattnet hemma i köket bara tusendelen, av vad man behöver betala för att själv hämta samma mängd vatten på returflaska från butikshyllorna!!!

Det fåtal arbetsuppgifter som återstår när den autonoma strukturen subsidiaritetsprincipen når ända fram till slutanvändaren, är enbart vad som behövs för den övervakning och det underhåll som ännu inte helt har integrerats i systemen; samt eventuellt kvarvarande och successivt avtagande ränte-, vinstutdelnings-, utvecklings- och uppdateringskostnader.

Bertrand Russell skrev en essä i början av 1930-talet där han menade att "arbete innebär att flytta på saker, eller att säga åt andra att flytta på saker". Och det gäller förstås då även metoder för att mekaniskt, kemiskt och elektriskt "flytta på" molekyler, atomer, elektroner, hyvelspånor, grushögar osv., samt även text-, ikon- och bildmanipuleringen på dataskärmarna.

Sedan åtminstone slutet av 1930-talet så finns den vetenskapligt teoretiska insikten om de faktiska möjligheterna för att använda återkopplade och autonoma maskinella system - för att i princip realisera Asarnas dröm om Särimner! Alltså att det helt och hållet receptstyrt och automatiskt går att hela vägen flytta på "sakerna"; samt åter och åter använda, återvinna, recirkulera, reproducera alla möjliga olika saker.
Alan Turing beskrev alltså redan då principen för Turingmaskinen TM. TM är en virtuell maskin som kan göra varje tänkbar uppgift som består i att ta in och bearbeta information och ge ett svar i form av en handling.

Alltsedan dess så finns det alltså en vetenskapligt motsägelsefri bekräftelse på att det är fullt möjligt att konstruera maskinella system, som receptstyrt och nästan utan mänsklig medverkan omvandlar naturresurser till hopsättbara delar och moduler. Praktiskt taget allt som används för att tillgodose våra fysiska behov, bör alltså kunna levereras direkt till användarna eller till deras närbelägna "recirkulationsnav", utan att det hos leverantörerna uppstår några nämnvärda arbetskostnader. Och numera finns ju i varje fall embryon till all den sorts hårdvara som behövs för att utveckla och kvalitetssäkra sådana system.

De traditionella infrastrukturella och sociotekniska distributionssystemen, är fortfarande helt enkelspårigt konstruerade och utformade för en nära nog tayloristisk arbetsdelnings- och sysselsättningskultur. Den överväldigande majoriteten av människorna; ja alla de som dagligen och stundligen använder och konsumerar olika saker och system, har därmed inte några som helst rimliga alternativ.
Hela denna överväldigande demokratiska majoritet, har alltså inte några som helst alternativ till att via priserna betala alla de arbetskostnader med skatter, avgifter och moms, och alla de bonusar, räntor, vinstutdelningar, sponsringar osv., som direkt, indirekt och totalt, uppstår längs hela leveranskedjan! Helt makalöst,… eller hur!?


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 22 sep 2007 12:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: