sourze.se

Stalin vann andra världskrget

Trots Stalins alla brott mot mänskligheten var det han som vann andra världskriget till förmån för den övriga världen.

1700-talet var ett mycket viktigt århundrade för mänskligheten. Den viktigaste händelsen var utan tvekan franska revolutionen. Den blev möjlig genom
upplysningstidens filosofer. Förklaringen av de mänskliga rättigheterna var revolutionens mest bestående insats.

1800-talet började med Napoleons erövring av nästan hela Europa på samma sätt som Hitlers armeér under andra världskriget skulle erövra i stort sett alla länder utom Storbritannien och Ryssland. Han passade då på att sprida franska revolutionens ideér, i första hand liberalism och nationalism. När han startade ett krig mot Ryssland förlorade han det liksom Hitler senare skulle göra. Enligt min mening var det olyckligt för den progressiva delen av mänskligheten att Napoleon förlorade detta krig. Om han hade vunnit detta hade både Ryssland,Tyskland, Italien och Österrike-Ungern blivit ombildade till nationalstater där de olika folken fått en egen stat. Tyskland och Italien blev nationalstater först på 1860-talet och Österrike-Ungern efter första världskriget. Jugoslavien blev uppdelat under 1990-talet. Rysslands efterträdare Sovjetunionen uppdelades efter kommunismens fall 1991. Fortfarande väntar Kosovo och delar av Georgien på att bli självständiga. Alla dessa självständighetssträvanden kunde om Napoleon hade vunnit kriget mot Ryssland ha varit avklarade i början av 1800-talet. Polen skulle ha fått sin självständighet i början av 1800-talet i stället för 1918. 1800-talet var ett fredligt århundrade men under de reaktionära härskarnas tryck laddades det upp en explosiv situation som fick sin urladdning under första världskriget.1914-18. En anledning till detta krig var det fransktyska kriget 1870-71 som utgjorde slutpunkten till Tysklands enande.

1900-talet var en krigens århundrade med två långvariga världskrig. Egentligen var kriget det trettioåriga kriget med början 1914 och slut 1945. Mellan dessa årtal härskade den misskötta freden och misskött av framför allt Frankrike som begärde orimliga krigsskadestånd. Det var USA:s ingripande på ententens sida som avgjorde krigets utgång till förmån för ententen. Annars hade Tyskland segrat i kriget och enligt min mening hade det varit bättre för Europa om Tyskland varit segrarmakt. Då hade inte blivit vare sig kommunism eller nazism sådan vi lärde känna den under 1900-talet. På våren 1918 bröt tyskarna det stillestånd som rådde mellan dessa och bolsjevikerna och erövrade på kort tid hela Ukraina och hotade själva Moskva. I det läget sammankallade Lenin ledningen i landet och genomdrev under hårt motstånd ett accepterande av den hårda freden i Brest – Litovsk. Om tyskarna hade vunnit kriget skulle Ukraina ha blivit självständigt och varit förbund med Tyskland. Demokratin skulle troligen blivit starkare förankrad i Europa än som blev fallet med ententen som segrare. Riksdagen i Tyskland samlades under kriget och där diskuterades bland annat Brest - Litovskfördraget.

Första världskriget förorsakades av den uppskruvade nationalism som härskade före kriget. Kriget skapade de tre totalitära rörelserna kommunism, nazism och fascism. De två sistnämnda rörelserna erövrade fram till 1941 nästan hela Europa utom Storbritannien och Sovjetunionen. Det var engelska kanalen som hindrade Hitler från att erövra Storbritannien och Churchills ansträngningar att övertyga det konservativa partiet om att inte sluta en separatfred med Tyskland. År 1941 avgjordes det om världen skulle regeras av de mest reaktionära krafterna som man skådat eller om de progressiva till slut skulle segra. Den 22 juni 1941 anföll Tyskland Sovjetunionen och den 7 december 1941 anföll Japan USA. Därefter förklarade Tyskland USA krig. Efter en oerhörd kraftansträngning från de allierades sida kunde man under 1945 besegra axelmakternas Tyskland, Italien och Japan styrkor. Största förtjänsten till segern måste nog tillerkännas Stalin. Planhushållningssystemet i Sovjet gjorde att ekonomin var ställd på krigsfot redan 15 år före krigsutbrottet. Det totalitära systemet i landet kunde övertrumfa det totalitära Tyskland när det gällde att mobilisera tillgängliga resurser av utrustning och manskap. Utan Stalins hänsynslöshet hade kriget inte kunnat vinnas. Han hade också att kämpa mot stater som frivilligt ställde sig på Hitlers sida av vilka kan nämnas Finland och Ungern. Också Sverige medverkade på Tysklands sida genom att transitera tyska trupper till Finland år 1941 Hur många hundra tusen människor svalt ihjäl i Leningrad under belägringen på grund av det finska vapenbrödraskapet med Tyskland? Med hur många månader försenades krigsslutet på grund av att Sovjet måste hålla stora truppstyrkor vid den långa gränsen till Finland? Det blev fred med Finland först efter det att röda armén gått till offensiv på det karelska näset.1944 och nu tvingades finska armén att vända sina vapen mot de forna vapenbröderna som hämnades med att jämna finska städer i norr med marken. När Ungerns lojalitet mot Tyskland började svikta ockuperade Tyskland landet och överlämnade makten till de fascistiska pilkorsarna. Det måste anses som att det uppkom en fläck på dessa staters baner när de ställde upp för Hitler i kriget. Det totalitära systemet fyllde sin uppgift i Sovjetunionen under andra världskriget och avvecklades i stort sett fredligt efter landets upplösning 1991.

Det var genom att nazismen och fascismen blivit så grundligt diskrediterade av händelserna före krigsslutet som det demokratiska systemet blev fast förankrat i Europa. Det satte också i gång enhetssträvandena som förhoppningsvis skall skapa ett fredligt Europa fjärran från mellankrigstidens diktaturrörelser. Under 1800-talet avskaffades slaveriet och under 1900-talet fick kolonierna sin frihet. I slutet av 1900-talet har kampen för människors lika rättigheter när det gäller ras, kön och sexuell läggning gjort stora framsteg. Nu är det katolska kyrkan och konservativa krafter som försöker stoppa en utveckling i den riktningen.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 13 nov 2006 18:11

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: