sourze.se

MaskuLina - motpol i könsdebatten

Könsdebatten har fullkomligt spårat ur, med bildande av bl a feministorganisationer som sänder ut budskap som mer ökar glappet mellan kvinnor och män, än visar vägen till ett närmande som människor.

MaskuLina bildas nu som en reaktion på den ständiga "pajkastningen" mellan olika grupper som aldrig leder till ett närmande, utan enbart förstärker skillnader och problem. Istället för att arbeta med att rannsaka sig själv och arbeta aktivt för att förbättra sin sida, sker debatten i en form av att smutskasta, attackera eller fokusera på brister och fel på den andra sidan. Som en grupp män, som kollektivt får bära skulden för några få mäns fel, vill vi vända debatten till att handla om oss alla som människor, som ett sätt att skapa utrymme för möten och samverkan bortom manligt och kvinnligt.

Vi som män kan klart se att mycket av problemen i samhället bygger på ojämlikhet, orättvisa mellan könen och att många män använder sin fysiska styrka för att leva ut sin rädsla mot bl a kvinnan. Dock vill vi också peka på att mycket av situationerna mellan män och kvinnligt beror på dolda medberoenden, där många stannar kvar för att "rädda" sin partner, som i sin tur märker att hot eller känslomässiga reaktioner binder den andre till sig och då behöver man inte ändra på sig. Eleanor Roosevelt sa ungefär så här:

"Ingen kan bli kränkt utan sitt eget medgivande"

Om vi applicerar detta på manligt & kvinnligt ser vi att det som borde vara en "jämställd" relation, istället har blivit en relation ur balans, där man fastnat i sina roller, tappat bort sin egen förmåga att kunna välja att gå, sätta gränser etc. Medberoenden baserade på rädsla och skuld har blivit en väg in i anpassning. Vägen ur detta kräver stöd, medmänsklighet, villighet och förståelse. Mäns våld är aldrig godtagbart och ska bekämpas på alla sätt. Men problemet är inte ensidigt, utan vi vet också att det finns många fall av män som utnyttjas av kvinnor på ett annat sätt än via våld. Men vi lever i ett samhälle att det som smäller högst är det som finns då det både syns och hörs. Det som sker i det tysta, debatteras aldrig eller sällan och vi vill ta upp alla aspekter på bordet och peka på alla sidor av en relation mellan kvinnor och män. Vi anser att både kvinnor och män gör sina mänskliga fel, men också att var sida har en skyldighet att titta på och rannsaka sitt eget deltagande i den totala relationen.


Vi vill peka på några punkter värda att ta upp till ytan och öppet samverka i:

- Mäns och kvinnors olikheter orsakas av gamla invanda präglingar och attityder, både historiskt och i uppväxten. Det lilla barnet föds inte med dessa attityder, utan får dom inmatade. Problemet ligger alltså inte i könet, utan i präglingarna. Lösning: Titta på orsak och verkan och arbeta för att förändra orsaken och inte enbart fokusera på verkan.

- Män lär sig genom denna historik att mer bli konstruktiva, men också rädda för känslor. Det är dokumenterat att män lär sig att inte gråta, utan lär sig att uttrycka sorg med ilska istället.

- Kvinnor har alltid historiskt fått lära sig att vara mjuka väna varelser vars gråt är tillåtet, men kvinnans ilska har slagits ned. Kvinnan har lärt sig att överleva genom anpassning till mannens ilska, vilket aldrig ger signaler till män att ändra sig.
- Generellt sett styrs relationer mellan män och kvinnor mycket av rädsla och anpassning, då detta har lärts in. Om någon sida försöker bryta sitt beteende, hindras detta av de anpassade mekanismerna, som måste brytas i grunden för att en verklig förändring ska kunna ske.

- Vi vill uppmana till reflektion och ärlig egen rannsakan.

- Vilka är förebilderna till våra barn, oavsett barnens kön?

- Vilka är det som, genom hur de är själva, visar barnen hur de ska vara?

- Vilka är det som lär barnen deras attityder?

- Hur lär sig "tuffa", hårda, farliga grabbar att den attityden går hem hos tjejer?

- Hur lär sig tjejer och killar sina beteenden?


Vi som män vill se hela bilden, inte bara var de som är orsaken till kvinnans smärta. Vi vill tillsammans med kvinnor finna vägar till att samverka som Människor. Vi vill tillsammans arbeta fram nya värderingar från grunden, på alla nivåer, hur pojkar och flickor, kvinnor och män, kan leva med gemensamma värdegrunder som människor. Vi som män vill också lära andra män att förändra sina attityder och kommunicera öppet till kvinnor vad vi ser att de kan behöva förstå, men likväl lyssna på kvinnor om vad män bör förstå.
Vi inom MaskuLina vill lyfta fram alla aspekter och förändra orsakerna. Vi som män vill motarbeta det onda som både män och kvinnor gör mot varandra, för att hämnas, visa sig själv som starkare etc. Vi vill förändra för att ge barnen och nuvarande samt kommande generationer ett närmande till varandra som människor, genom att de vuxna som finns ska verka som förebilder och människor.
Vi inom MaskuLina vill växa och verka som förebilder, att det är möjligt att närma sig varandra och upphöra med hämnd, paj kastning och attacker. Var och en av oss som individer, kön och kollektiv bär ansvaret för hur det ska bli. Jämlikhet i våra ögon sitter inte i kön, utan i person och människa. Vi bjuder in till debatt och samverkan, inte debatt för motverkan. Vi ställer in oss på att som modiga män, möta kvinnor, barn och män, bortom kultur, religion, kön och ålder, med respekt, lyhördhet och värme.


Vår Värdegrund

- Att vi alla ser oss som människor och satsar på samverkan innanför ramarna till "Den Gyllene Regeln" Gör mot andra vad du vill de ska göra mot dig - som MÄNNISKOR

- Att respekt bygger på att lyssna på varandra, tillåta olika åsikter och vara öppen för andras behov

- Att innehållet i en människa inte avgörs av utsidan ras, kön, ålder, utan lyssna och känn efter "som en blind"

- Att ord och teorier inte är annat än information - förändring sker genom beslut och handling, men inte ensamma utan tillsammans och i samverkan

- Att ansvaret ligger hos var och en, bortom könsroller, att agera och inte slösa energi på att lyfta sig själv genom att fördöma andra


Vi på MaskuLina utmanar HELA människan att samverka i det Goda och avsäger oss all debatt som bygger på smutskastning, kränkning, konkurrens, utan står för den Goda Debatten där vi tillsammans bygger Goda Värdegrunder, med Människan i Centrum! Vi vill demonstrera hur vi kan samspela, genom att sanera bort rädsla, bygga verklig respekt, ha en respektfull och lyhörd dialog. I allt detta utmanar vi alla organisationer att samverka, för allas vår bästa!


Se även: www.totaljustice.org/maskulina.htm


Initiativtagare är:

Lennart Matikainen
Jussi Ora
Tommy P.A. Larsson
Jens Plesner


Om författaren

Författare:
Total Justice

Om artikeln

Publicerad: 27 jun 2005 12:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: