sourze.se

Risk att AIDS ökar i Sverige

För tio år sedan antog 179 länder ett konkret och nytänkande handlingsprogram som breddade synen på befolkningsfrågor.

FN:s konferens om befolkning och utveckling i Kairo innebar ett nytt och breddat fokus på frågor om jämställdhet mellan kvinnor och män, bestämmanderätt över sin kropp och sexualitet, mödrahälsovård, sexualundervisning, preventivmedel och hiv/aids.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en fråga om mänskliga rättigheter och handlar om alla människors lika värde och rättigheter Det handlar om rätten till liv där sta­terna till exempel har ett ansvar att på olika sätt förhindra spridningen av epidemier såsom hiv/aids. Det handlar om rätten till bästa uppnåeliga hälsa där frågor som abort, mödrahälsovård, hiv/aids m.m. är relevanta. Det handlar om rätt­ten till skydd för privat- och familjeliv där frågor om bestäm­manderätt över sin egen kropp och sexualitet aktualiseras. Detta berör i hög grad kvinnor, unga människor, homosexuella, bisexuella och transpersoner. Det handlar om förbudet mot diskriminering på grund av en persons sexuella lägg­ning liksom diskriminering mellan kvinnor och män eller den stigmatisering och diskriminering som förekommer av hiv-smittade.

Att främja och skydda sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en prioriterad fråga i svensk utvecklingspolitik. Insatser inom området är viktiga för att minska fattigdomen i världen bland annat genom att främja jämställdheten mel­lan kvinnor och män, minska mödradödligheten och sprid­ningen av hiv/aids. Det är även ett mål i sig att människor ska få bestämma över sin reproduktion och sexualitet. Men kampen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste också föras i Sverige.

Viser idag ett minskat kondomanvändande bland framförallt unga vilket är ett oroande tecken på ökat riskbeteende vad gäller sexuellt överförbara sjukdomar. Det finns således en risk för att också smittspridningen av hiv/aids snart kommer att kunna öka i Sverige. Vi lever i en allt mer internationali­serad värld och vi måste inse att omvärldens problem också är våra. Som exempel kan nämnas att spridningen av hiv/aids kan karaktäriseras som explosionsartad i Östeuropa.

Frågor om bestämmanderätten till sin egen kropp och sexualitet är fortfarande ingen självklarhet för alla flickor och kvin­nor i Sverige. Mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld, måste uppmärksammas än mer och bekämpas. Vidare hand­lar det om, trots uttryckliga förbud i svensk lagstiftning, kvinnlig omskärelse och tvångsäktenskap. Det kommer rap­porter från sjukvården som visar på att .ickor och unga kvin­nor vill försäkra sig om att de kommer att blöda på bröllops ­natten, även om det innebär kirurgiskt ingrepp och trots att inte alla kvinnor blöder vid sin sexdebut. Vi lever fortfarande i ett samhälle där många flickor och kvinnor är underställda männen och därför måste jämställdhetsarbetet fortsätta föras framåt.

Varje 400-500 KVINNOR och flickor runt om världen på
grund av olagliga och osäkra aborter. Världshälsoorganisationen bedömer att det varje års genomförs 10-20 miljoner olag­liga och därför osäkra aborter varje år. Frågan om fri abort handlar till slut om vem som har kontroll och bestämman­derätt över kvinnans kropp. Även detta är således en jäm­ställdhetsfråga. Abortmotståndarna har höjt sina röster runt om i världen. De får stöd av till exempel USA, Vatikanen och vissa muslimska länder. Sverige har ett stort ansvar att mot ­arbeta dessa krafter och att i olika sammanhang lyfta fram vikten av fri abort. Vad som händer i andra länder berör ock­så oss. Dessutom vinner abortmotståndarna mark inom EU. Abort är förbjudet i Irland, Polen och Malta och möjligheter­na att få genomgå en abort i Portugal är väldigt begränsade. Nationella åtgärder kan sända viktiga signaler till omvärl ­den. En sådan viktig signal är frågan om utländska kvinnor ska ha möjlighet att komma till Sverige för att få utföra en abort.

Frågan om sexuell läggning är viktig att lyfta fram när vi talar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vi vet att många homo-, bisexuella och transpersoner HBT diskri­mineras, förföljs och trakasseras i Sverige liksom runt om i världen. Många vågar helt enkelt inte öppet visa sin kärlek för till exempel en person av samma kön utan tvingar sig att leva enligt den heterosexuella normen. Lagar som förbju­der sex mellan två personer av samma kön finns i minst 90 länder. I jämförelse med många andra länder har vi kommit långt i Sverige för skyddet av rättigheter och förbud mot hets på grund av sexuell läggning. Trots detta så .nns det studier som visar på att HBT-personer i Sverige lever under stark psy­kologisk stress och att det de utsätts för våld och stigmatise­ring på grund av sin sexuella läggning. I internationella sam ­manhang är det ofta väldigt känsligt att ta upp frågan om sexuell läggning men det är inte ett argument som ska hin­dra oss. Vi måste visa samma kraft och styrka för alla män ­niskors lika rättigheter som motståndarna visar mot.

Personer som lever med funktionshinder utgör en stor grupp av världens befolkning och ska självklart också ha möjlighet att åtnjuta samma sexuella och reproduktiva hälsa och rätt­tigheter som alla andra. Detta är också något som framkom i Kairo. Dessvärre är det inte alltid en självklarhet att funk­tionshindrade till exempel ska få ha möjlighet att bilda fa­milj. I Sverige har det till och med förekommit tvångssterili­seringar av personer med funktionshinder.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter handlar om att vara trygg i sin sexualitet, att själv kunna bestämma med vem man vill ha sex, ha kunskap om och tillgång till preven­tivmedel och skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. Det finns dessvärre en trend i vår omvärld där sexuell avhåll­samhet förespråkas istället för sexualutbildning och kondo­manvändning. Det sker till exempel i USA där president Bush lägger stora resurser på att propagera för sexuell avhållsam­het samtidigt som resurser dras in från program som före­språkar sexualutbildning och kondomanvändning. Frågan är het inför höstens val. Även i många av EU-medlemsstaterna förespråkas sexuell avhållsamhet. Dessvärre vet vi av erfarenhet att denna metod inte fungerar. Människor kommer alltid ha sex och det är inte möjligt att förändra detta mänskliga beteende. Förespråkande av sexuell avhållsamhet riskerar istället att leda till fler oönskade graviditeter och mer sprid­ning av sexuellt överförbara sjukdomar som hiv/aids. Vad vi istället behöver är mer sexualutbildning för att stärka ung­domar och deras kunskaper. Utbildningar som handlar om jämställdhet, mansrollen och mäns våld mot kvinnor, rätt­en över sin egen kropp och sexualitet, frågor om abort och sexuell läggning, preventivmedel för att förhindra oönskade graviditeter och särskilt kondomanvändningen som ett sätt att förhindra spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar som hiv/aids.

Det var med det perspektivet som vi enades tillsammans med 178 andra länder för snart tio år sedan. Motståndet fanns då också. Men kampen för alla människors lika rättigheter fortsätter.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 08 okt 2004 11:35

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: