sourze.se

SL svarar angående handikappvänlighet eller ej

Pierre, jag vill börja med att beklaga de upplevelser du haft i samband med resor med SL.

Jag vill dessutom slå fast att SL tar handikappfrågorna på största allvar. Vi är djupt bekymrade över att den nya tunnelbanevagnen visat så klara brister ifråga om tillgänglighet för rörelsehindrade. Frågan och dess lösning har högsta prioritet.

Jag ska försöka besvara dina frågor i tur och ordning.

1 Nej, vi kan inte skryta med att tunnelbanan är generellt handikappanpassad. Vad vi däremot ärligt kan säga är att det pågår ett intensivt arbete för att förbättra tillgängligheten till såväl stationer som fordon.

2 I samband med att kraven på Vagn 2000 skulle specificeras var hög tillgänglighet ett av de viktigaste kraven. I dag vet vi att något gått snett - vad och varför är ännu inte fastställt. Tydligt är dock vilka konsekvenser som blivit följden. Nivåskillnaden mellan plattform och vagn har i flera fall blivit större jämfört med de gamla vagnarna.

Detta är fullständigt oacceptabelt och SL har av styrelsen fått i uppdrag att omedelbart undersöka vilka åtgärder som behöver göras för att komma till rätta med problemet.

Som en tillfällig nödlösning undersöks nu möjligheten att använda en ramp som läggs ut mellan vagn och plattform. Men det är viktigt att betona att denna lösning endast är tillfällig - på sikt måste nivåskillnaden avsevärt förbättras! Jag kan försäkra dig om att de erfarenheter vi fått av detta kommer att vara mycket värdefulla när det gäller den förestående upphandlingen av nya pendeltågsvagnar. Misstaget kommer inte att upprepas!

3 SL har beslutat om och avsatt finansiella resurser för att förse samtliga tunnelbanestationer med hiss. En rad stationer har redan byggts om och arbetet har hittills resulterat i att samtliga stationer utom tre i dagsläget har försetts med hiss. Av dessa tre är en Stora Mossen för närvarande under ombyggnad, bland annat just för att hiss ska kunna installeras. Resterande två stationer står därefter i tur. I de fall det överhuvudtaget är fysiskt möjligt försöker vi att installera hissar vid bägge uppgångarna. Just Medborgarplatsen är en station där det idag inte är möjligt att installera en "vanlig" hiss vid den södra uppgången. Därför undersöker vi nu alternativa lösningar för just den stationen. Samtidigt är det också viktigt att vara medveten om att stora delar av tunnelbanan är från 50-talet och byggd med vissa begränsningar; ovanför och i direkt anslutning till tunnelbanan finns ofta annan bebyggelse vilket begränsar möjligheterna att exempelvis bredda uppgångar och plattformer.

4 Just den tanken har vi själva slagits av och därför håller vi på att ta fram en sådan applikation. Jag hoppas att vi någon gång i vinter kommer att kunna ha premiär för denna service på www.sl.se

5 Alla är överens om att detta är viktigt. Därför planeras en rad åtgärder för att förbättra tillgängligheten för olika handikappgrupper. Informationen till synskadade har förbättrats genom att många elektroniska skyltar, bland annat i tunnelbanan, har försetts med så kallade pratorer som ropar ut skyltens text i en högtalare. Många busslinjer trafikeras idag med låggolvbussar vilket gör att personer som tidigare inte klarade av att stiga ombord på bussarna nu kan åka med utan stora problem. Alla nya bussar som köps in har antingen låggolv eller lågentré. SL och Färdtjänsten träffas regelbundet för att planera för goda lösningar på allas resebehov. Ett exempel är införandet av "Vällingbyflexen" som kombinerar färdtjänst och kollektivtrafik.

6 Vi har regelbundna träffar med handikapporganisationerna där vi gemensamt söker hitta lösningar på de problem funktionshindrade kan ställas inför. Vi samarbetar idag med organisationerna DHR, RTP och NHR.

7 Jo, Pierre. Vi vill självklart ha dig som kund på alla SL:s färdmedel och vi vill att du ska känna dig varmt välkommen även om vi inte i alla lägen lever upp till dina förväntningar. Vi vill och vi tänker bli bättre. Arbetet har inletts, vi har kommit en bit på väg, men mycket återstår. Inte minst att hämta igen det bakslag som problemen med den nya tunnelbanevagnen inneburit.

Finns det bara tekniskt genomförbara lösningar och fysiska förutsättningar att genomföra åtgärder för att förbättra tillgängligheten så kommer de att genomföras med den enda "brasklappen" att de inte i något fall får äventyra säkerheten. Du ska känna dig övertygad om att det varken fattas vilja, ambitioner eller resurser.


Om författaren

Författare:
Maria Adolfson

Om artikeln

Publicerad: 12 sep 2001 16:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: