sourze.se
Artikelbild

Fredagsbönerna ska tåla extern granskning

De religiös-politiska samhällsomstörtande krafter som olagligen hotar, förtalar och våldför sig i sin religions namn, diskvalificerar sig från det offentliga samtalet. De ska bemötas med rättsliga motåtgärder. I Sverige försvarar vi vår demokrati med plats för oliktänkande som garanteras religionsfrihet med dess rättigheter och begränsningar.

Yttrandefriheten har begränsningar

Om en journalist, krönikör eller debattör i massmedia framförde konkreta hot om represalier mot de medborgare som vill lämna ett visst politiskt parti, skulle hans eller hennes text stoppas för vidare publicering av berörda mediers ansvariga utgivare Om en opinionsbildare i eget namn framförde motsvarande hot från en talarstol skulle det vara möjligt att rättsligt pröva agerandet som olaga hot.

Även religionsfriheten har begränsningar

I vissa moskéer uttalas under fredagsbönerna – på främmande språk – med stor sannolikhet, hot om represalier mot personer som vill lämna deras religiös-politiska rörelse.


Sharialagar enligt koranen framhålls där som ideal med målet att inom familjer och klaner tillämpas internt och parallellt med det svenska rättssystemet. I förlängningen är målet att driva en religiös-politisk omdaning av det svenska samhället.

De religiös-politiska samhällsomstörtande krafter som olagligen hotar, förtalar och våldför sig i sin religions namn, diskvalificerar sig från det offentliga samtalet. De kommer alltid att möta demokratins rättsliga motåtgärder. I Sverige försvarar vi vår demokrati med plats för oliktänkande som garanteras religionsfrihet med dess rättigheter och begränsningar.
 

Inom eller utanför svensk lagstiftning

Muslimska moderata religiösa ledare, som avser att agera inom ramen för vår konstitution och vår religionsfrihet, bör välja en hållbar strategi för att skapa förtroende i det svenska samhället och visa att de tar offentligt avstånd från religiös-politiska samhällsomstörtande krafter i den egna religösa sfären.

Öppna agendor

Det står olika förtroendeskapande åtgärder till buds. Moskéledningarna kan exempelvis på eget initiativ lägga ut fredagsbönerna på nätet. Allt som imamen/ledaren säger under alla aktiviter så länge alla är samlade i moskén under fredagsbönen borde vara tillgänglig på en social plattform. IT erbjuder idag kostnadseffektiva lösningar för inspelning, datorstyrd språköversättning till svenska av materialet och även tillgängligt för streaming så länge som det anses motiverat.

Moskéer som in extenso lägger ut sina fredagsböner på detta sätt, kommer att skapa ökat förtroende, ökad kunskap och större förståelse sin religion. Sådana intiativ skulle också öka trycket på de religiös-politiska samhällsomstörtande krafter som vill ersätta vårt rättssystem och våra normer med sharialagar och tvingande påbud enligt koranen.

Frikyrklig solidaritetsaktion

Som en frivillig motprestation gentemot moderata muslimska aktörer, kan en eller flera svenska frikyrkoförsamlingar gå i bräschen och på motsvarande sätt spela in och på sina hemsidor lägga ut – in exstenso -det vad pastorn/ledaren säger under alla aktiviter så länge alla är samlade i kyrkan/församlingssalen till gudstjänst.

De skulle visa andra vägen till sund religiös öppenhet och det skulle skapa förtroende även utanför de egna leden.

Moskéledningarna och frikyrkoledningarna skulle kunna ta ytterligare förtroendeskapande initiativ: Registrera era resp hemsidor som nättidningar/-tidskrifterså kommer ni att få lagkrav på er att utse egna ansvariga utgivare för vad som sägs och sänds under fredagsbönerna resp gudstjänsterna. Detta skulle på intet sätt påverka det individuella själavårdande arbetet eller fortsatta studier i resp religiösa urkunder.

Lagstiftarna har det yttersta ansvaret

Det är ett politiskt ansvar att försvara vår rättssäkra demokrati och vår grundlagsfästa religionsfrihet med dess rättigheter och begränsningar. Utöver det, anser jag att de frireligiösa krafterna och de moderata muslimska rörelserna ska påbörja och driva en tydligare religiös idédebatt och också ta aktivare del i det offentliga religionspolitiska samtalet om religionen plats vår sekulära rättsstat.

Ulf Lönnberg

KDs gruppledare i Kulturnämnden i Stockholm

Riksdagskandidat för KD i Sthlm


Om författaren

Författare:
Ulf Lönnberg

Om artikeln

Publicerad: 10 aug 2018 11:52

Fakta

Ulf Lönnberg, KDs gruppledare i Kulturnämnden i Stockholm, Riksdagskandidat för KD i Sthlm föreslå

Länkar

www.ulflonnberg.com

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: