sourze.se

SD:s politik hetsar mot folkgrupper och är därmed förbjuden – eller?

Får det finnas ett parti i Sveriges riksdag som öppet menar att bara etniska svenskar ska få kalla sig svenskar?

Att Sverigedemokraterna invalts i riksdagen väcker känslor och tankar. De företrädare för partiet som jag har hört under valrörelsen har dock inte velat erkänna sig som främlingsfientliga, utan ofta beklagat sig över att partiet orättvist blir beskyllt för detta, betonat att SD inte är ensamt parti om att ha ett dunkelt förflutet och understrukit att det nu är annorlunda.

Främlingsfientlighet som sådan har nog varit representerad i riksdagen förut, fast då mer spridd i flera partier. Få har väl glömt Janne Josefssons avslöjanden under 2002 års riksdagsvalskampanj, då han med dold kamera fick både socialdemokrater och moderater att uttala invandrarfientlighet vid sina respektive valstugor. Frågan är om det är bättre eller sämre om fler främlingsfientliga i landet samlas i ett särskilt parti än att de smyger med sina åsikter bakom sin röst på etablerade partier.

Ser man det i ett extremt förlängt perspektiv vore det så klart förödande om det visade sig att många döljer främlingsfientliga tankar och valde att låta just den känslan styra rösten vid riksdagsvalet. Tyvärr finns det nog en rätt stor risk att ganska många hyser dunkla tankar om främmande människor och kulturer, men håller tillbaka dem så länge de tankarna verkar betraktas som icke rumsrena i samhället. När någon lyckas få utrymme i offentliga sammanhang att framställa främlingsfientlighet som något ofarligt och egentligen naturligt, såsom Jimmy Åkesson och hans partikamrater nu, finns en överhängande risk att fler vågar sig ut i ljuset med sin främlingsfientliga uppfattning. Det är verkligen oroande.

För det är just så som Sverigedemokraterna beskriver sin politik på sin hemsida, som okontroversiell. Det handlar ju "bara" om att det blir mer lugn och ro i samhällena i världen om man låter nationsgränser och kulturer samvariera, så att det bara finns etniska svenskar i Sverige, bara etniska muslimer i arabländer etc. Självklart beskriver de inte kulturer som härstammar från andra länder som något dåligt eller svensk kultur som något som står över andras kulturer, då skulle ju inte många våga ansluta sig. Tvärtom har nog många väljare attraherats av SD genom att partiet har försökt avdramatisera frågan om förakt för det som är främmande, beskriva föraktet akademisk på ett sätt som kan förefalla klokt och logiskt. SD understryker noga i sitt Principprogram från 2005, att "Helt central för oss är också FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Partiet tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av kön, religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund". Men deklarera lite längre ner i programmet att "Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen".

Min första känsla när jag såg Lars Ohly i direktsänd TV på valnatten vägra gå in i samma rum som SD:s partiledare, Jimmy Åkesson, var att Ohly gjorde fel. Demokratin måste gå först och är man inröstad av folket måste man respektera det oavsett om man hatar den andres idéer. Fd folkpartiledaren och historiskt kände nydemokratidissaren Bengt Westerberg citerade också Voltaire i SVT häromdagen och sade att inställningen "Jag hatar dina åsikter, men jag är beredd att offra livet för att du ska få uttrycka dem" måste gälla.

Men när jag har funderat lite på saken har jag ändrat mig och lutar mer åt att man måste gå så långt man kan inom lagens ramar för att uttrycka sitt ogillande av Sverigedemokraterna, just eftersom legitimeringen av främlingsfientlighet är det som gör att sådan strömningar växer. Det är centralt nu under de kommande fyra åren att så många förebilder som möjligt i samhället öppet uttrycker att Sverigedemokraterna har fel, att det är ett brott mot mänskligheten att försöka legitimera rasism med hemsnickrad vetenskapsteori. Från min uppfattning på valnatten om Ohlys beteende är jag nu mer inne på att Sverigedemokraterna bör förbjudas på basis av att deras politik aktivt underblåser hets mot folkgrupp, vilket ju är förbjudet.

Här är några exempel på hemsnickrad vetenskapsteori blandad med sverigedemokratiska principer ur partiets Principprogram, vilket man kan ladda ner på partiets hemsida:

"Det övergripande målet med Sverigedemokraternas politik är att skapa ett välmående samhälle - ett folkhem - präglat av trygghet, harmoni och solidaritet. Erfarenheter från vår historia och vår omvärld visar att de viktigaste faktorerna för att kunna skapa ett sådant samhälle är småskalighet, en fungerande rättstat, en stark gemensam identitet och grundläggande social rättvisa."
Min kommentar: Och "en stark gemensam identitet" kan bara skapas mellan människor med samma etniska bakgrund, får man läsa lite längre ner i programmet.

"Visst finns det kulturella skillnader mellan svenskar och våra nordiska grannar även om de är mindre än skillnaderna mellan svenskar och människor från kulturellt avlägsna delar av världen. Därför kan det vara mer eller mindre komplicerat att förena olika kulturer med varandra. Ibland blir detta särskilt svårt, eftersom de olika kulturernas grundläggande värdesystem krockar. Som ett led i strävan att undvika konflikter bör den här typen av kulturkrockar förhindras."
Min kommentar: Vilket betyder; avlägsna alla människor från Sverige som har en avvikande kultur från den etniska ursvenska eller tvinga dem att helt anta traditionell svensk kultur, annars blir det krig.

"Vi är alla beroende av gemenskaper, människor som på olika sätt liknar oss själva och som vi kan identifiera oss med. Sverigedemokraterna menar att det i första hand är familjen och nationen som ger oss förutsättningarna att uppnå detta. Inga konstruerade kollektiv kan helt ersätta dessa djupt rotade, ursprungliga gemenskaper."
Min kommentar: Alltså, samhällen med människor som inte liknar varandra bör undvikas.

"Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen."
Min kommentar: Alltså, för att Sverige ska bli tryggt och harmoniskt måste människor av annan etniskt ursprung än svenskt avlägsnas.

"Statsnationen är nationalstatens motsats, och innebär att det ryms flera nationer inom en och samma stat. Sådana samhällen är ofta mångkulturella, men kan också betraktas som särkulturella där de olika grupperna lever åtskilda snarare än tillsammans. Dessa, och andra, kränkningar av den nationalistiska principen ger upphov till instabilitet och konflikter."
Min kommentar: Alltså, det är en kränkning av ett bra samhälle om det är mångkulturellt.

"Stater vilka inom sig rymmer en kulturell mångfald har alltid tenderat att förstärka den starkaste kulturen och försvaga övriga kulturer, och många kulturer har genom historien gått under till följd av sådana samhällsförhållanden."
Min kommentar: Alltså, svensk kultur riskerar att gå under om man tillåter andra kulturer att finnas i Sverige.

"Nationen kan definieras i termer av en gemensam kultur. Enkelt uttryckt tillhör två människor samma nation om de delar samma kultur."
Min kommentar: Alltså, människor som tillhör en annan kultur än den traditionellt svenska ska inte anses tillhöra den svenska nationen.

"Man ska alltså också kunna känna igen varandra såsom tillhörande samma nation. Nationen utgörs av folket och dess särart."
Min kommentar: Alltså, en person som inte ser etniskt svensk ut ska inte få tillhöra den svenska nationen.

"För den svenska nationens del gäller följande: svensk är den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk."
Min kommentar: Alltså, ser man inte ut som Kalle på Kalles Kaviar-tuben ska man inte få kallas svensk.

"Ett uttalat mål att skapa ett pluralistiskt samhälle har medfört ett allvarligt hot mot den svenska nationen och dess homogena sammansättning. Det råder ingen tvekan om att en sådan politik utgör en elakartad kränkning av den nationalistiska principen."
Min kommentar: Alltså, det faktum att det bor människor i Sverige från andra kulturer hotar det svenska samhället.

"Folk och land hör nära samman. Varje folk och varje kultur har också rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar."
Min kommentar: Alltså, fattiga länder med andra kulturer får klara sig själva. Vi ska inte slösa pengar på dem.

"Sverige är svenskarnas land. Sverigedemokraterna menar med detta inte att vi svenskar är bättre än andra, utan att Sverige är den enda plats på jorden där vi har en absolut rätt att verka och kan utveckla vår egen särart och identitet."
Min kommentar: Alltså, i Sverige har etniska svenskar ensamrätt att verka.

"Vi har en benägenhet att i högre utsträckning känna solidaritet med dem vi kan identifiera oss med. För att upprätthålla medborgarnas vilja att bidra till det allmänna är det därför viktigt att de gemensamma ekonomiska resurserna i första hand används till inhemska behov."
Min kommentar: Alltså, det är naturligt att man inte vill hjälpa människor som inte ser ut som en själv.


Hur många som röstade på Sverigedemokraterna hade läst deras principprogram? Hoppas inte så många. Låt oss sprida kunskapen om det och verka för nyval.


Om författaren

Författare:
Carl Olof Schlyter

Om artikeln

Publicerad: 24 sep 2010 00:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: