sourze.se

När vansinnet upphöjs till dygd

Man brukar säga att det som främst skiljer människan från djuren är vår intelligens, vår förmåga till abstrakt tänkande.

Vid en närmare betraktelse av världshistorien så förefaller det inte överdrivet att hävda att vi inte tycks ha använt denna abstrakta tankeförmåga, vår så kallade intelligens, på det allra bästa sätt. Visst, vi har gjort stora tekniska framsteg, skapat fantastisk, storartad arkitektur, konst, musik litteratur, firat triumfer inom forskning och medicin, kartlagt himlakropparnas rörelser och till och med även delar av universums uppbyggnad. Men med hjälp av vår intelligens har vi också skapat en situation som står i strid med vårt nervsystem och med jordens ekosystem.

De makthavare som styrt på jorden har tack vare de insikter de erhållit från mysterieskolornas lärde kunnat manipulera och styra mänskligheten dit de vill. Med hjälp av dessa och ett strategiskt tänkande parat med en rejäl portion hänsynslöshet har de tillsammans med sina gelikar sedan lång tid tillbaka indoktrinerat och ingjutit rädsla och lydnad i de stora massorna.

Det har de gjort genom instiftande av religiösa och vidskepliga dogmer som sått sitt gift i människornas sinnen och som än idag håller miljarder människor i ett förlamande hjärngrepp där de istället för att agera i enlighet med sitt hjärtas längtan snarare handlar utifrån skräcken att inte passa in och att inte kunna försörja sig.

Utöver detta har man i årtusenden även använt det fysiska våldet, eller hotet om det, i form av arméer och vapen för att hålla de potentiellt farliga massorna i schack. Med hot om att själv dödas om man inte ställer in sig i ledet har soldater stöpts in i en uniform uni form en form, och effektivt hjärntvättats för att tro att tro att det är för landets bästa han eller hon ska göra vad som åläggs, och inte att det är för makthavarnas bästa, som i realiteten.

Dessa elitister, som utan att blinka skickar soldater världen över som kanonmat för att driva igenom sina agendor sitter idag alltid själva i tryggt förvar medan slakten pågår på slagfälten och skulle aldrig komma på tanken att delta på stridsarenan. Likt spelpjäser flyttar de runt sina trupper av intet ont anande skjutglada knektar som lurats att offra sina liv för en "större sak".

Kommunismen och kapitalismen utgör i grund och botten endast ett instrument i egots kamp för att tillskansa sig makt. Fascismen i sin tur, är bara en tydligare variant av kommunismen, medan den så kallade demokratiska kapitalismen endast är en täckmantel som håller massorna lugna under illusionen att de deltar i maktutövningen. Den religiösa diktaturen i sin tur håller ännu större delen av Mellanöstern och delar av Afrika och Asien i ett skruvstäd.

För att förstå hur detta vansinne kunnat pågå, och fortfarande kan pågå, måste man förstå hur den mänskliga naturen är beskaffad. Om man definierar intelligens som förmågan till abstrakt tänkande måste man också definiera vad som menas med abstrakt tänkande.

En definition är att det är egenskapen att vara en endast i tanken isolerbar sida eller del av något konkret, helt, till exempel ett ting eller flera ting, alltså något som i regel inte är åskådligt. Egenskaper, relationer, tal och det allmänna är att betrakta som abstrakta begrepp till skillnad mot det enskilda. Föreställningar om det allmänna brukar kallas abstrakta medan föreställningar om det enskilda brukar kallas konkreta. En framställning anses vara abstrakt om den innehåller idel allmänna termer och resonemang och inte belyses av enskilda exempel. En abstraktion är en tankeprocess där man tar fram det väsentliga och gemensamma och frigör sig från konkreta detaljer, det vill säga en ren tankeskapelse.

Den mänskliga hjärnan fungerar enligt en ekonomisk princip; genom att förenkla, rationalisera och kategorisera så får vi struktur på tillvaron. Detta är logiskt såtillvida att det ger en känsla av trygghet och motverkar kaos. Det innebär emellertid inte att de slutsatser som ligger till grund för våra analyser nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten.

Därför måste man, om man vill nå fram till vad som brukar definieras som vishet, alltid vara beredd att ifrågasätta sina egna slutsatser. Det här är något som de allra flesta människor varken har tid, ork eller intresse av att göra och det är inte meningen heller. De få som orkar hänge sig åt att göra det brukar vanligen definieras som flummiga, djupa, konstiga, eller, i mer anständiga ordalag, filosofer.

Freud talade om egot som en del av jaget och menade att det dels bestod av vår medvetna del men även av undermedvetna försvarsmekanismer som även de definierar vår personlighet. Det omedvetna är i sin tur en arketyp, det vill säga de psykiska krafterna i det omedvetna som ger mönster åt människans medvetande och beteende, mönster vilka är inneboende i varje psyke och gemensamma för alla men där en del dominerar över andra. Jung visade hur arketypen är urbilden i det kollektiva omedvetna som har en gemensam manifestation i människan. Det omedvetna är enligt Jung en arketyp som han kallade för ”skuggan”.

Egot är behäftat med ett inneboende maktbegär. Vilka uttryck detta begär kommer att ta sig beror bland annat på individens psykiska och fysiska konstitution. Det senare innebär, för att ge ett exempel, att det delvis är knutet till graden av testosteron och att det kan danas till det goda om individen under sin uppväxt får kärlek och positiv bekräftelse. Emellertid finns en avart i form av psykopati som ibland också går i arv. Ju mer maktlös en person har känt sig i barndomen desto mer aggression kommer vederbörande också att bygga upp inom sig. De med lägre testosteronhalt kommer vanligen att vända aggressionen inåt medan de med högre testosteronhalt kommer att vända aggressionen utåt. Därför är också anorexi, bulimi, självskador och självförnedring vanligare bland flickor och kvinnor, medan våld mot andra är mycket vanligare bland pojkar och män.

Egot är i vissa avseenden förvisso praktiskt och funktionellt i vår tredimensionella, materiella värld, men har sin begränsning i att det identifierar sig endast med vår kropp och hjärna men är blind för de större perspektiven. De som genom historien förstått detta har vanligen gått under namn som schaman, häxa, orakel, mystiker och filosof.

När sen makthavarna började organisera dogmatiska religioner, motarbetades och förföljdes de gamla hedniska utövarna, vilka bland annat var hjärnorna bakom Stonehenge och andra imponerande skapelser, varpå delar av dessa kunskaper presenterades i förvanskade former för massorna. Allt medan det högre prästerskapet och kungarna höll de stora kunskaperna för sig själva och använde dem för att bibehålla makten och manipulera och styra människorna.

Denna manipulering pågår än idag och den gör det på alla nivåer. Redan innan de kan gå parkeras barnen framför flimrande TV-apparater och programmeras med drösvis av utflippade, klichéfyllda bilder presenterade i ett hysteriskt tempo som inte på långa vägar är anpassade för deras känsliga hjärnor. De matas med bilder av saker som storindustrin vill att de ska köpa, inte bara i form av plastleksaker som naturen inte kan återvinna utan även i form av tonvis med produkter som innehåller drösvis med socker som kommer att förgifta deras kroppar.

Till detta kommer sen vaccinationer med sprutor som innehåller kvicksilver, ett av jordens giftigaste ämnen. I åratal lagades deras tänder med amalgam som också innehöll kvicksilver. Sen sköljde de munnen med fluor, också ett av jordens giftigaste ämnen. Därefter köper man godis och läsk åt dem som innehåller aspartam, ytterligare ett giftigt ämne.

Eftersom föräldrarna inte har råd eller lust att vara hemma med dem placeras de på dagis med främmande människor som en förberedelse för skolan, där de sen ska lära sig att bli duktiga producenter och konsumenter, inte att bli självständigt tänkande och självförverkligade individer. Om någon mot förmodan visar tecken på att bli det, så åthutas de vanligen omgående av antingen de rabiata "realister" och slumpteoretiker som utgör vuxenvärlden, eller den konsensustrans som har de jämnåriga i sitt järngrepp.

Dagligen bombarderas de med desinformation och trivia via TV, radio, tidningar och internet. Många fastnar i dataspel där de lär sig att massakrera på alla upptänkliga sätt. Andra blir slavar under mode och utseendefixering i ett samhälle där ytlighet upphöjts till norm och där allt fler unga fastnar i drogmissbruk, ätstörningar och självskadebeteende, alltsammans uppenbara symptom på ett abnormt samhälle som vänt de unga ryggen och där det absurda och vanvettiga successivt nötts in i människors psyken så till den grad att det till slut betraktas som inte bara normalt utan rent av dygdigt.

De kommer att få lära sig att det enda normala levnadssättet för mänskligheten är kapitalismen, kommunismen alternativt teokratismen, beroende på var i världen de är födda. Sen ska de dra på sig höga studieskulder för att betala för indoktrineringen på det högre planet. När så "skolningen" är färdig skickas de ut i samhället för att "göra rätt för sig" och det yttersta målet är att bidra till den ekonomiska tillväxten i samhället, inte att skapa en socialt och ekologiskt hållbar framtid för de kommande generationerna. Vill de sen skaffa sig ett hus måste de vanligen dra på sig ännu fler skulder som oftast följer dem ända in i döden.

När så någon försöker påtala vad som pågår kan man alltid vara förvissad om att dogmatismens och elitens omedvetna arméer kommer rusande och förklarar vilken förvirrad dåre vederbörande är och i brist på politiska epitet att kleta på personen kommer de att kalla honom eller henne för en stolle, pajas, dåre eller foliehatt, en bakåtsträvare fylld av perversa tankefoster som förmodligen vill att vi ska klä oss i djurhudar igen.

Med automatiken hos en robot eller en dresserad pitbull kommer de att göra gemensam sak för att så snabbt som möjligt tysta den galning som har mage att ifrågasätta det system som, om inget görs, hotar inte bara den mänskliga rasen som sådan, utan i förlängningen hela planeten.


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 10 aug 2009 12:51

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: