sourze.se

Teorin om konjunkturcykler - del 2

Ett lands välstånd beror på människors sparande och att entreprenörerna använder sparandet till investeringar. Ingen annan vetenskaplig förklaring existerar.

Enligt Ludwig von Mises konjunkturteori kan upp- och nedgångar i konjunkturen undvikas om penningmängden är stabil och att marknadsränta får råda i ekonomin. Detta är förutsättningen för att entreprenörerna ska få riktig information genom marknadspriserna. Marknadspriserna skapar i bokföringen intäkter/kostnader och vinster/förluster. Entreprenörerna fattar beslut med hjälp av denna information och riktig information är förutsättningen för att alla delar i ekonomin ska samordnas.

Investeringar i en ekonomi måste ske i rätt ordning och vid rätt tidpunkt. Orsaken till att investeringarna måste ske i rätt ordning är att produktionen i en ekonomi är indelad i ett otal produktionssteg. Det första produktionssteget i en ekonomi är närmast konsumenterna och omfattar de företag som säljer konsumtionsvaror till konsumenterna. Det andra steget omfattar företag som tillverkar konsumtionsvaror. Det tredje steget omfattar företag som tillverkar investeringsvaror och halvfabrikat till andra steget osv.

En ekonomis produktionsstruktur utökas genom att entreprenörerna genomför investeringar. Först måste antalet produktionssteg bli fler i ekonomin och därefter måste varje produktionssteg utökas stegvis fram till sista steget försäljning av konsumtionsvaror. Denna samordning av investeringarna görs av entreprenörerna och samordningen kräver att marknadspriserna ger riktig information om verkligheten. Ger marknadspriserna inte riktig information kommer det att uppkomma felinvesteringar inom främst den tunga industrin.

Om det existerar stabil penningmängd och marknadsränta i ekonomin får produktionsstegen rätt storlek i förhållande till varandra. I detta fall tenderar vinsterna att bli lika stora i varje produktionssteg. Orsaken är att entreprenörerna tenderar att minska investeringarna i de steg som har låga vinster och öka investeringarna i de steg som har höga vinster. Denna process tenderar att utjämna vinsterna mellan de olika produktionsstegen samtidigt som resurser överförs från steg med låga vinster till steg med höga vinster.

Marknadsräntan är det viktigaste priset en marknadsekonomi. Marknadsräntans roll i ekonomin är att samordna människors sparande minskad konsumtion med entreprenörernas investeringar. Sparandet måste först öka för att entreprenörerna ska kunna utöka ekonomins produktionsstruktur. Orsaken till att människors sparande först måste öka innan entreprenörerna investerar är att ekonomins resurser råvaror, arbetskraft, kapitalvaror är knappa.

Finns det inga lediga resurser i ekonomin går det inte att öka produktionen av investeringsvaror. Resurser måste först överföras från produktionen/försäljningen av konsumtionsvaror till produktionen av investeringsvaror. Det är först när alla investeringsprojekt är färdigställda som produktionen av konsumtionsvaror kan öka.

Normalt sett finns alltid lediga resurser eftersom ekonomin är i ständig förändring. Men rätt typ av resurser måste vara lediga samtidigt som konkurrens om resurserna driver upp kostnaderna för investeringsprojekten. Det är denna situation som uppkommer när banker och centralbank sänker räntan under marknadsräntan samtidigt som bankerna skapar helt nya pengar vid utlåningen.

Kostnaderna för investeringsprojekten drivs upp samtidigt som investeringar inte kommer att genomföras i varje produktionssteg. Produkterna kan inte hoppa över produktionsstegen utan måste bearbetas i varje steg. Det kommer inte att finnas någon efterfrågan på produkterna. Investeringsprojekten blir efter en tidsperiod olönsamma och när dessa felinvesteringar avvecklas uppkommer en konjunkturnedgång.

Ränta existerar eftersom människor anser att det är bättre att konsumera idag än någon gång i framtiden. Om människor skulle kräva en lägre ränta för att skjuta upp sin konsumtion till någon gång i framtiden kommer sparandet att öka. Marknadsräntan sjunker och fler investeringsprojekt blir lönsamma att genomföra. Ett ökat sparande gör det också möjligt att låna till fler investeringsprojekt.

När konsumtionen sjunker kommer även försäljningsintäkter och vinster att sjunka i de första produktionsstegen stegen närmast konsumenterna. Vinsterna blir relativt sett högre i de sista produktionsstegen än i de första stegen. Entreprenörerna kommer nu att minska sina investeringar i de första stegen och öka investeringarna i de sista stegen. Detta innebär att resurser som används i de första stegen överförs till de sista stegen.

Den totala produktionen ökar när investeringsprojekten är färdigställda och detta leder till att priserna sjunker. Detta gynnar nästa produktionssteg eftersom kostnaderna sjunker. Nu blir vinsterna relativt sett högre detta steg. Investeringar kommer att ske i varje steg fram till det sista steget försäljning av konsumtionsvaror. När produktionen av konsumtionsvaror ökar sjunker priserna och människor kan köpa fler konsumtionsvaror för samma mängd pengar. Detta är det enda möjliga tillvägagångssättet för att öka inkomsterna köpkraft i en ekonomi.


Om författaren

Författare:
Per-Olof Persson

Om artikeln

Publicerad: 08 aug 2008 10:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: