sourze.se

14 skäl mot ett självständigt Kosovo

"Grymheter begångna av Milosevic-regimen utgör inte i sig rätten till en ny stat. Exempel på fall där en regim har begått grymheter gentemot en minoritet är många, från Francos Spanien till Irak och Turkiet, för att nämna några."

1. FOLKRÄTT - Erkännandet skulle strida mot internationell rätt. Kosovos status regleras genom FN-stadgan samt FN:s säkerhetsråds resolution 1244 som garanterar Serbiens territoriella integritet. Detta innebär att det enda lagliga sättet enligt vilket Kosovoalbanerna kan få en stat är genom att få Serbiens samtycke. Följaktligen bryter de stater som hittills erkänt Kosovo mot folkrätten. Sveriges traditionella utrikespolitiska linje har alltid varit att värna om folkrätten. Varför ska Sverige överge detta nu?

2. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER - Ett erkännande skulle innebära att Sverige legitimerar grova kränkningar av mänskliga rättigheter. I juni 1999, när den Kosovoalbanska gerillan UCK, med hjälp av Nato, tågade in i Kosovo, fördrevs över 200,000 serber, romer och andra icke-albaner från Kosovo. Dessa människor har aldrig tillåtits återvända. Närmare 150 medeltida kyrkor har förstörts av Kosovoalbanska extremister med koppling till den politiska makten i Kosovo. Att erkänna den självutropade staten Kosovo skulle således legitimera grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

3. MORAL - När Nato 1999 utan FN:s säkerhetsråds medgivande bombade dåvarande Jugoslavien Serbien, åberopade man kränkningar av mänskliga rättigheter och inte skapandet av en andra albansk stat albanerna har redan en nationalstat nämligen Republiken Albanien, som skäl. Att de länder som genomförde bombningar nu vill erkänna en stat skapad av dem kastar ett annat ljus på den åberopade "humanitära interventionen".

4. DEMOKRATI - Det vore odemokratiskt att stödja den ensidigt utropade självständigheten. Ett lands gränser är en fråga som angår landets hela befolkning. I detta fall är majoriteten av Serbiens medborgare, inklusive de albaner och icke-albaner som bor i Kosovo, emot en delning av Serbien.

5. AUTONOMI - Det kosovoalbanska folkets rätt till självbestämmande kan tillgodoses genom autonomi. Under den diplomatiska processen erbjöd Serbien de kosovoalbanska förhandlarna en mycket långtgående autonomi, med åberopande av fallen Åland respektive Hong Kong, vilka anses ha världens största autonomier. Den kosovoalbanska ledningen har vägrat beakta dessa förslag.

6. FÖRTRYCK - Grymheter begångna av Milosevic-regimen utgör inte i sig rätten till en ny stat. Exempel på fall där en regim har begått grymheter gentemot en minoritet är många, från Francos Spanien till Irak och Turkiet, för att nämna några. Trots detta har varken Baskien eller irakiska Kurdistan fått bli egna stater, för att inte tala om kurderna i Turkiet som inte ens får ha tillstymmelse till autonomi. På grund av förtryck mot icke-albaner som skett sedan 1999, kan förtrycksargumentet i lika stor grad användas mot en kosovoalbansk stat.

7. EKONOMI - Största delen av Kosovos inkomster kommer från bistånd, handel med narkotika, vapen samt trafficking. Kosovo har inte möjligheter att försörja sig på egen hand. Åtskilliga år framåt kommer EU att behöva finansiera kosovoalbanska nationalistiska drömmar. Den största exportnäringen kommer att fortsätta vara kriminalitet. Är det värt det?

8. STABILITET I REGIONEN - En varaktig lösning kan bygga enbart på seriösa förhandlingar och efterlevnad av internationell rätt. Den självutropade "staten" Kosovo bygger enbart på tillfälliga styrkeförhållanden. Enda vägen att uppnå stabilitet är genom förhandlingar, inte genom påtvingade lösningar.

9. DIPLOMATI - Den diplomatiska processen är långt ifrån uttömd. I strid mot vissa påståenden har någon verklig förhandlingsprocess inte ägt rum. Framför allt har företrädare för USA undergrävt diplomati genom uttalanden om att misslyckade förhandlingar kommer att leda till Kosovos oberoende. Vad hade då de kosovoalbanska politikerna för incitament att förhandla
seriöst?

10. VÄRLDSFREDEN - Den nuvarande världsordningen är ett resultat av lärdomar dragna efter andra världskriget och bygger på staters territoriella integritet. Freden bygger på regeln att staters gränser inte får ändras ensidigt. Om folkrättens grundpelare faller kommer världsordningen oundvikligen att bygga uteslutande på maktförhållanden som är mycket föränderliga. En sådan utveckling borde inte vara i någons intresse, minst av alla i små staters intresse.

11. KJEDJEREAKTION - Om Kosovo erkänns som självständig stat kommer även flera minoriteter runt om i världen att följa dess väg. Våldsanvändningen i syfte att förändra de internationellt erkända gränser kommer att ses som effektiva. Hänsyn till folkrätten kommer inte att betraktas som nödvändig.

12. EU - Det finns inga skäl för att erkänna ändringen av gränserna mot den gällande folkrätten när gränsernas betydelse kommer att minska efter ett EU-inträde om några år. Dessutom undergrävs EU:s trovärdighet som rättstat. Det blir svårt att hävda behovet av respekten för rätt och lag i världens samtidigt som brott mot folkrätten bejakas.

13. SERBIEN - Det finns inga länder i världen som erkänner att de egna gränserna ändras med våld och mot gällande rätten. Serbien har stora kulturhistoriska värden i Kosovo som ingår i dess identitet. Att låta dessa förstöras är att förneka sig själv. Dessutom är det viktigt att behandla alla länder rättvist och inte utsätta Serbien för en diskriminerande behandling. Även för Serbien är det viktigt att betraktas jämlikt och icke-diskriminerande. Utanförskap mår inget land bra av.

14. SVERIGES ROLL - Det ligger i Sveriges intressen, inte bara att värna om folkrätten och de mänskliga rättigheterna, utan också att genom en upprätthållen neutralitet i konflikten legitimera sig som medlare vilket absolut kommer att behövas även i fortsättningen.


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 28 feb 2008 09:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: