sourze.se

Ja till fortsatt barnaga i Storbritannien

I strid med FN:s konvention om Barnens rättigheter, vilken ratificerades av Storbritannien den 16 december 1991, röstade det brittiska underhuset tisdagen den 2 november för att tillåta fortsatt barnaga.

Den gamla lagen om "rimlig tuktan" "reasonable chastisement", lagfäst 1860 - vars egentliga syfte var att med fysiskt våld utrota "det onda i barnet" - ska nu ersättas med begreppet "återhållsam aga" som icke får leda till fysiska men eller förorsaka mental skada.

- Våld mot barn är således fortfarande accepterat och i enlighet med lagen, så länge du bara är försiktig och inte lämnar några märken på barnets kropp. Mary Marsh, Vd. NSPCC.

Beslutet är inte bara ett brott mot bestämda artiklar i konventionen - ex. art. 3, 6, 12, 19, 29 och 37- utan ger dessutom uttryck för en arrogant och ringaktande inställning gentemot konventionen som sådan och underminerar därmed den globala respekten för dess principer om barnets, individens, okränkbara värdighet. En etisk huvudtes som ju ligger till grund för all internationell lagstiftning rörande mänskliga fri- och rättigheter.

Detta trots den hårda kritik som nationen utsattes för i den FN-kommitté som övervakar efterlevnaden av Barnkonventionen Committee on the rights of the Child:"Kommittén är djupt bekymrad över att ett eller två barn i veckan dör som ett resultat av våld och vanvård i hemmet. Den är också högst oroad över den höga förekomsten av våld, inklusive sexuellt våld, som riktas mot barnen inom familjen, i skolan" etc. CRC/C/15/Add. 188. Kommitténs granskningsrapport utmynnade även i klara och otvetydiga rekommendationer att omedelbart upphäva begreppet "rimlig aga" och att "förbjuda all kroppslig bestraffning inom familjen och i alla övriga sammanhang..."

Ett beslut som dessutom togs i skarp motsättning till de aktuella undersökningar som visar på en förfärande grad av barnmisshandel i nationen: 3/4 av spädbarnen under 1 år har redan blivit utsatta för fysisk tillrättavisning i någon form, ex. örfilar; ca. 65 av den brittiska barnpopulationen som helhet har uppfostrats i en miljö där kroppslig bestraffning varit accepterad. Omkr. 25 har blivit utsatta för en mer regelbunden misshandel, varav 7 har varit offer för "grov fysisk misshandel" - med anv. av käppar, knivar, bälten, el.sladdar etc., slagna och sparkade, hotade med revolver m.m. - inkl. kategorin "ett rejält kok stryk" mer eller mindre ofta, efterlämnande brutna ben, sår, huvudskador, inre skador etc. Child maltreatment in the UK, NSPCC; Children are unbeatable alliance.

För närvarande är därutöver drygt 30.000 barn antecknade på s.k. "Child protection registers" pga. att de blivit misshandlade eller befinner sig i riskzonen för barnmisshandel. Registren utökas varje vecka med ca. 600 barn.

Till detta kommer så alla barnamorden. Drygt 100/år, 2 i veckan!

I och med detta beslut som togs med stor majoritet i det brittiska underhuset - 424 röster mot 75 - ställer sig Storbrittanien återigen i skuggan av de, åtminstone i detta hänseende, mer "upplysta" nationer som redan har förbjudit barnagan i sina resp. lagstiftningar: Cypern, Danmark, Finland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike.Och i "skamvrån" vad gäller det internationella arbetet till förmån för humanismens grundsats om människans oantastliga värde i sig med därtill vidhäftade fri- och rättigheter.

- A licence to hit children...skrev Sir William Utting 1 i The Observer... En laglig rättighet att slå barn vilket är en stor skam för oss alla!


1 Fd. chef för den engelska Socialstyrelsen.


Om författaren

Författare:
Leif Karbelius

Om artikeln

Publicerad: 18 nov 2004 16:49

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: