sourze.se

Muslimer i vardagen: Del II

Kompetens & Utbildning

Ordet muslim förknippas idag, tyvärr, ofta med egenskaper som uttrycker bristande kompetens eller okunnighet i någon form. Går vi dock tillbaka till Koranen och Profetens levnadsexempel finner vi åtskilliga verser och hadither som tyder på att den ideala muslimen snarare ska eftersträva regelbunden bildning och ständigt utöka sin kunskap.

De lärde har därför uppmärksammat usûl al-thalatha, eller de tre grundläggande principerna för religiös utveckling som består av a inlärning b praktik och c upplysning. Detta innebär att första steget till gudsdyrkan just är kunskap. Först efter att den troende har tillräcklig kunskap kan religiös praktik och upplysning till andra fullföljas. Detta förhållande mellan kunskap och tro kan också utläsas av följande vers: "...ingen av Hans tjänare utom de som har en djup inre kunskap fruktar Gud så som Han bör fruktas." Koranen 35:28

Och om kunskap är första steget till religiös praktik så är okunskap inget annat än ett första steg bort från just tro och religiös praktik. Att upplysa och förmedla kunskap är därför en plikt för alla som innehar den. Detta belyste Profeten särskilt i hadithen:

"...Sprid kunskap och undervisa den okunnige, för kunskap försvinner inte förutom när den är hemligt bibehållen hos en själv." 1

Om vi tittar närmare på den första uppenbarade koranversen kan vi klart och tydligt se att den vänder sig till mänskligheten som resonerande och kunskapssökande: "LÄS I din Herres namn, Han som har skapat - skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den främste Givaren, som har lärt människan pennans bruk, lärt människan vad hon inte visste." Koranen 96:1-5

Vi kan så här långt förvissa oss om att kunskap är en av de främsta plikterna inom islams lära. Gud påminner oss om att ständigt be om utökad kunskap: "... be bönen: ’Herre! Låt min kunskap växa!’" Koranen 39:114 och Han bekräftar att det inte heller finns någonting som kan likställas med kunskap: "Kan de som vet likställas med de som inte vet?" Koranen 39:9

Kunskap enligt islams lära är i första hand Koranen och Profetens sunnah eftersom de båda lär ut och upplyser om Skaparens och skapelsens roll samt om syftet med vår existens. I en hadîth kan vi se kunskapens välsignelse och dess oerhört höga status inom islams lära:

"Den som går i sökandets spår efter kunskap, honom kommer Gud att göra vägen till Paradiset lätt för, samt de människor som samlas i ett av Guds hus moskéer, reciterar Guds bok och lär sig och lär ut Koranen bland dem själva. Stillsamhet skall sänkas över dom, barmhärtighet skall skyla dem, änglarna skall omge dem och Gud skall nämna dem bland dem som står Honom nära." 2

Kunskap enligt islam är också vetenskap och forskning och egentligen all form av kunskap som bidrar till att människan kan uppfylla sin roll som Guds ställföreträdare och förvaltare på jorden. Det kan exempelvis vara kunskap om sjukdomar och dess botemedel, orsaker till miljöförstöring och dess bekämpning samt kunskap om olika råvarors egenskaper och utvinningsområden med mera.

Viktigt att uppmärksamma i detta sammanhang är den islamiska vetenskapshistorien och de många muslimska vetenskapsmännen som utan tvivel varit betydande för västvärldens och inte minst Europas lärande och utveckling. Exempelvis kan vi nämna matematikern, astronomen och geografen Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi 780 - 850 CE som räknas som algebravetenskapens grundare 3 samt upptäcktsresenären, geografen och författaren Ibn Battuta 1304 - 1378 CE som under sina tjugonio år av resande lyckats besöka fyrtiofyra länder som han noggrant beskrev och gestaltade i sina resememoarer.4

Det främsta kännetecknet för de framstående muslimska vetenskapsmännen var alltid deras hängivenhet till tro på Gud och deras ödmjukhet inför kunskap och vetenskap. Profeten sade nämligen att den som verkligen kan betraktas som kunnig är den som förstår sin mänskliga begränsning:

"Det är ett tecken på innehav av kunskap när du inte känner till något och istället säger: Gud vet bättre." 5


---

1 Al Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, 1986, The translations of the meanings of Sahih al-Bukhari, Kazi publications, Pakistan. Volym 1, Bok 3, nr.98
2 Muslim, Imam, 2000, Sahih Muslim, Kitab Bhavan. Kapitel 11, Bok 35, nr.6518.
3 Lunde, Paul, 2002, Islam, Dorling Kindersley Limited, London, s.97.
4 MuslimHeritage.com
5 Al Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, 1986, The translations of the meanings of Sahih al-Bukhari, Kazi publications, Pakistan. Volym 6, Bok 60, nr.347.


Om författaren

Författare:
Sonya M'Rad

Om artikeln

Publicerad: 26 jul 2003 11:43

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: