sourze.se

Torbjörn Tännsjö, en fundamentalistisk utilitarist

Det hör till den öppna debatten om till exempel forskning på mänskliga embryon att man redovisar sitt sätt att argumentera, sin etik och människosyn.

I traditionell etik betonas alla människors absoluta och okränkbara värde. Detta unika människovärde ligger till grund för internationella deklarationer om mänskliga fri- och rättigheter.

Denna människosyn innebär att ingen människa får behandlas som ett medel för andra. Hon är ett mål i sig. Hon har ett människovärde, som är knutet till hennes existens, inte till det hon har eller gör. Denna etiska grundsyn står kristdemokraterna för.

Nu är det inte speciellt svårt att inse att även forskning på människoembryon är ett brott mot denna etiska princip.

Det är en instrumentalisering av mänskliga individer i ett mycket tidigt skede av deras liv. Verksamheten innebär ju att man använder sig av och förstör enskilt mänskligt liv, för att ta fram stamceller till forskning.

Denna forskning bortser från människolivets värde och värdighet och reducerar människolivet i sina tidigaste stadier till medel för andra syften.

Vilken grundsyn har då vår älskvärde moralfilosof Torbjörn Tännsjö?

Ja, när han argumenterar för forskning på embryon och så kallad terapeutisk kloning, gör han det mot bakgrund av sin egen så kallat hedonistiska utilitarism. Se till exempel hans försvar att denna etik i boken Hedonistic Utlitarianism, Edinburgh 1998.

Han väljer att beskriva katolska kyrkans inställning, men undviker att beskriva sin egen. För Tännsjö är det nämligen konsekvensen av en handling som räknas.

Understundom är det fel att döda ett oskyldigt människoliv, understundom är det rätt. Ena gången är det fel att bedra en människa, och andra gången är det rätt. Allt beror av effekterna, väl att märka, som Tännsjö eller utilitaristen bedömer och kalkylerar dem.

En handling sägs av en utilitarist vara rätt, enbart om den ökar nyttan, eller till exempel minskar lidandet, mer än en alternativ handling.

För Tännsjö finns således inget människovärde utöver möjligtvis marknadspriset på summan av kroppshyddans biologiska och kemiska beståndsdelar.

För att tala i klartext, Tännsjö är en fundamentalistisk utilitarist. Det är förvisso en minoritetsståndpunkt i vårt samhälle, men en ståndpunkt, som vi måste hantera och avslöja genom rationell, rättfram och vänlig argumentering.

En etisk avgrund skiljer Tännsjös utilitarism från den etik som genom århundraden har genomsyrat Sverige och stora delar av världen.

Frågan gäller samhällets grundläggande värden. Tännsjö är mot kriminalisering av barnpornografi; mot regeringens och riksdagens "Holocaustkampanj"; mot kriminalisering av köp av sexuella tjänster; mot kriminalisering av drogbruk. Han är till och med mot en diskussion om de sena aborterna.

Men han är naturligtvis också för en massa saker. Han är för utsorterande fosterdiagnostik; selektiva aborter; abort på vilka grunder som helst till exempel kön, begåvning eller hårfärg; dödshjälp; självmordskliniker. Han är till och med för - principiellt - att vid transplantation döda en för att rädda två.

Jag erinrar mig här en artikel i Moderna Tider, mars 1994, där Lars Gyllensten agerade skarprättare över Tännsjö och hans skriverier. Gyllensten beskrev där Torbjörn Tännsjö som "den nyttiga moralens allsmäktige kamrer" och moralisten framför andra.

Vilken handling som helst, om det så gäller lögn, lurendrejeri, stöld, falskhet, otrohet, illojalitet, tortyr och mord betraktas som moraliskt rätt, om nyttan beräknas överväga skadan.

Det spelar egentligen ingen roll vem som gör vad, varför eller hur. Huvudsaken är att resultatet kan motiveras efter "nyttan". Att skatta nyttan - vems? - är dock subjektivt och i realiteten omöjligt.

Det moraliskt stötande med denna nyttoetik är således att verkligheten avmoraliseras.

Det kan enligt utilitarismen vara moraliskt rätt att straffa en oskyldig men "onyttig" människa, i stället för en samhällsnyttig och skyldig, om blott konsekvenserna blir "bra" och allmänheten duperas om det riktiga i hanteringen.

Till detta kommer nu forskning på mänskliga embryon och tyvärr borde han inte ha något emot forskning på barn eller vuxna individer heller, bara mänsklighetens - eller till och med världens samlade kännande individers - totala njutning ökar och dess lidande minskar.

Till detta kommer att det mesta - om inte allt av detta -dessutom för honom är moraliskt tvingande.

Borta är alltså människovärdet och därmed mänskliga fri- och rättigheter i denna nyttoetik. Inte konstigt att Tännsjö är för forskning på embryon och terapeutisk kloning.


Om författaren

Författare:
Per Landgren

Om artikeln

Publicerad: 16 jul 2001 10:39

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: